Actiecomité wil eindelijk meer openbaar vervoer:

TEMSE/KRUIBEKE/BORNEM – Burgerbeweging “Haal DE LIJN over de Brug” gedacht haar achtste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan organiseerde de burgerbeweging een ludieke actie om de problematiek rond het openbaar vervoer tussen het Waasland & Klein-Brabant / Vaartland nogmaals onder de aandacht te brengen van pers en politici.

“Spoorverbinding tussen Waasland en Klein-Brabant is ondermaats”
Dirk Smet

“Tijdens de voorbije acht jaar zijn wij, op basis van een sterke argumentatie, voor onze medeburgers blijven streven naar een optimaal collectief vervoer”, stelt Dirk Smet van de burgerbeweging. “Wij verwijzen hiervoor graag naar ons uitgebreid dossier “geknelde knooppunten”, dat sterk onderbouwd is met cijfergegevens en ‘missing links’. Zijn de politici vergeten om de mobiliteitsproblematiek in de regio op te volgen?”

“Als een burgerbeweging zich zo sterk en zo lang blijft inzetten voor dit verhaal, moet er toch iets ernstig aan de hand zijn en kijken wij keer op keer weer naar onze eigen verantwoordelijke politici.
Enkele politici hebben een beperkte poging ondernomen om dit noodzakelijk project te ondersteunen.
Maar tezelfdertijd moesten wij constateren dat sommige politieke partijen echt niet wakker lagen van ons verhaal. En dit continu gedurende de afgelopen acht jaren.”

“We stelden in de afgelopen jaren ook effectief vast dat sommige politici, gedreven burgers of burgerbewegingen die opkomen voor het algemeen belang van andere burgers, liever kwijt dan rijk zijn. Ons dossier is daar trouwens het levend bewijs van …
Toch zijn er sommige gemeentebesturen en enkele parlementairen die zich wel constructief opstelden, na inzage van ons uitgebreid regiodossier. Aan hen wenst onze burgerbeweging zeker bij deze een dankwoord te richten.”

“Trouwens er is eindelijk licht in de duisternis … het kabinet Weyts en de voorzitter van vervoerregio Mechelen stellen dat er werk zal gemaakt worden van een oplossing in het kader van ‘Basisbereikbaarheid’.

Klik hieronder door voor het volledige artikel

Maar het is niet allemaal kommer en kwel, want er wordt eindelijk een ‘opening’ gemaakt die zal leiden tot een oplossing van de gestelde problemen. Het concept ‘Basisbereikbaarheid’ van het kabinet Weyts zal zeker en vast streven naar een oplossing ten gronde voor de verbindingen tussen de regio’s.
Daarover kreeg onze burgerweging “Haal DE LIJN over de Brug” een zeer formeel antwoord van het kabinet, waarbij een samenwerking beoogd wordt.

Ook dhr. Guido Vaganeé (voorzitter vervoerregioraad Mechelen & burgemeester van Bonheiden) heeft ons onderbouwd dossier ernstig gelezen en beseft dat er dringend een oplossing moet komen.
In de opgerichte proefvervoerregio Mechelen groeit het besef dat de problematiek ter hoogte van de Scheldebrug Temse / Bornem een oplossing moet krijgen.

Het is tegelijk ook duidelijk geworden dat de spoorverbinding tussen de regio’s Waasland & Klein-Brabant ondermaats is en onder meer niet voldoet omwille van haar (één spoor) structuur. Bovendien is de frequentie te laag en worden nauwelijks aansluitingen gegarandeerd met andere treinen en bussen.
Daarnaast hebben we nog steeds het onvoorstelbaar feit dat er geen enkele bus aan het station Temse passeert. Dit geldt ook deels voor de bussen aan station Willebroek. Mensen uit de regio (Kruibeke / deelgemeenten Temse / Klein-Brabant) geraken dus niet van de trein op de bus of omgekeerd.
Tenzij mits een fikse wandeling.

Een oplossing, waarbij een zeer frequente (om de 15 min.) OV-verbinding met het openbaar vervoer over de Scheldebrug gerealiseerd wordt is een absolute must.
Tienduizenden wagens per dag passeren immers deze brug, vooral omdat er nauwelijks een goed alternatief is.
Toch een waarschuwing voor de grenzen van de vervoerregio’s …

Bij de oprichting van de vervoerregio’s binnen dit concept hebben we de verantwoordelijken al diets gemaakt, dat we geen nieuwe (figuurlijke) EXTRA-muur wensen tussen de regio Waasland & Klein-Brabant / Vaarland, want de scheidingslijn van de vervoerregio’s ligt daar midden in. Dit geldt ook voor de verbindingen vanuit Sint-Amands in zuidelijke richting (andere provincies).

Het voorstel van minister Weyts om Bornem & Sint Amands, wegens socio-economische redenen, bij de regio Sint-Niklaas te voegen leek ons een logische beslissing om op die manier deze problematiek beter op te volgen.
De discussie over de afbakening van de vervoerregio’s is politiek gezien veelbetekenend.
We stellen vast dat sommige lokale bestuurders eerder vanuit politiek perspectief een keuze willen maken en niet direct een keuze in het belang van de bevolking. Zelfs cijfers over de grote vervoersstromen worden niet of nauwelijks in acht genomen om tot een goed gemotiveerde beslissing te komen.

Grensgemeenten aan de rand van een vervoersregio zouden dan weerom de dupe kunnen worden van een vervoerregiogrens, waar grensoverschrijdend vervoer mogelijk problematisch wordt.
VOORSTEL VAN DE MINISTER: Om dit voor een stukje op te vangen zou elke grensgemeente de kans moeten krijgen om in de naburige vervoerregio haar adviserende stem te laten horen.

Adviserende stem zonder inbreng van centen … hoe zwaar weegt die stem dan?

Iedereen weet dat een adviserende stem hebben in een naburige vervoerregio enkel kan doorwegen, als de betrokken aangrenzende gemeente centen meebrengt … en daar knelt natuurlijk het schoentje.
Het zou funest zijn om hierin te geloven en daaruit te vertrouwen dat deze lokale of regionale problemen daardoor zouden opgelost geraken. Werkgroep “Haal DE LIJN over de Brug” heeft een formeel verzoek gericht aan de betrokken overheden om uit deze impasse te geraken … en vraagt hiervoor ook de steun van de gemeentebesturen. Wat houdt dat voorstel in?

ONS VOORSTEL:
Als de indeling van de vervoerregio’s definitief wordt, is het moment aangebroken om stevige structurele verbindingen te voorzien tussen de vervoersregio’s onderling.
Hetzij met het primair net (spoor), het kernnet (De Lijn) of een combinatie van beide.
Uiteraard in open en eerlijk overleg tussen de betrokken vervoerregio’s
In dit verhaal is een ‘voorziene’ adviserende stem in de naburige regio niet noodzakelijk en kan men binnen de bestaande vervoerregio uitsluitend en rustig werken aan de 2 andere segmenten van het gelaagd model (Basisbereikbaarheid), meer bepaald het ‘aanvullend net’ en ‘vervoer op maat’.
Lukt dit niet, dan vrezen wij voor onophoudelijke discussies tussen de vervoerregio’s.
Ons voorstel tot Kernnet : Antwerpen / Beveren – Waterbus Kruibeke steiger – Kruibeke – Temse – Bornem – Sint Amands – Malderen – Londerzeel TREIN + TRAM (zie bijlage)

Werkgroep “Haal DE LIJN over de Brug” heeft, in samenspraak met diverse gemeentebesturen langs de Schelde & hun burgers, een eigen ontwerp ingediend bij de vervoerregioraad Mechelen.
Dit plan vindt u eveneens in bijlage. Het betreft een rechtstreekse busverbinding die de Schelde kruist in Temse / Bornem en waarbij tal van vervoersmagneten betrokken zijn.
Méér duiding…?
Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht … met de nodige proefballonnetjes …
Tenslotte nog dit…
Telkens er verkiezingen in aantocht zijn, ervaren we vanuit sommige politici goed-nieuwsshows die het electoraat gunstig moeten stemmen.

Allerlei proefballonnetjes, waarbij alweer studies zullen besteld worden voor heropening van treinlijnen of organiseren van Waterbussen, passeren op enkele maanden voor de verkiezingen weerom de revue.
Om de vijf à zes jaar komen deze verhalen naar boven terwijl de goed geïnformeerde burger beseft dat deze ballonnetjes technisch en budgettair onhaalbaar zijn.
De vraag vanuit onze burgerweging is dan ook: “Waarom is men daar niet eerder mee naar voor gekomen?”
Wij vragen dus ernst van onze politici en eisen dat zij de kiezer au sérieux nemen.

Wat wij echt belangrijk vinden is het resultaat na zes jaar beleid. Als wij de balans opmaken na zes jaar legislatuur kunnen wij alleen besluiten dat deze weerom niet positief is als het over mobiliteit gaat.
En onze parlementairen? Zij worden NU uitgenodigd naar een initiatief toe…naar de verkiezingen 2019 toe
Tal van parlementairen (vooral uit onze provincies Antwerpen & Oost-Vlaanderen) ontvingen van ons een dringende oproep om eindelijk hun schouders te zetten onder ons uitgebreid dossier. Een weerslag hiervan vindt U als bijlage aan dit communiqué.
EINDCONCLUSIE: wij vragen een beleid met een toekomst gerichte VISIE rond onze mobiliteit & ruimtelijke ordening

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *