Gemeentebestuur stelde beleidsverklaring voor

TEMSE – De gemeenteraadsverkiezingen hebben de kaarten geschud, de stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld. Daaruit is voor het eerst een tripartite ontstaan, met een meerderheid van 19 op 29 zetels. Tijdens de gemeenteraad van 25 maart stelde het gemeentebestuur zijn beleidsverklaring voor.

“Het is respectvol naar de 29 raadsleden en naar de bevolking toe, dat de nieuwe bestuursploeg een beleidsverklaring opmaakt, die de kracht- en krijtlijnen voor de legislatuur omvat. Deze verklaring sluit aan bij de verkiezingsprogramma’s van 14 oktober”, aldus burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

“Van bij het begin van de legislatuur is werk gemaakt van een vernieuwde dynamiek. De drie meerderheidspartijen zijn onmiddellijk gedreven gestart met de opmaak van de beleidsverklaring”, klinkt het.

“Aan de totstandkoming hebben alle bestuurs- en in het bijzonder fractieleden meegewerkt. Eerst werd vergaderd per partij, daarna werden de prioritaire partijdoelstellingen gedeeld. Vervolgens hebben de 19 raadsleden van de meerderheid in overleg met de partijleidingen mee verder gebouwd aan een gedragen akkoord, waarin elke partij zich kon vinden. Deze bestuursploeg wil verder bouwen op de verworvenheden en rijkdom van het verleden en tegelijk de vernieuwde weg inslaan van de 21ste eeuw. ”

“We willen bouwen aan een veilig Temse, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Daartoe willen we onze geliefde gemeente aan de Schelde en de Durme ook op een rationele, financieel gezonde manier runnen.

We dienen verantwoord om te springen met de middelen die de bevolking ons aanreikt. We werken verder aan een gemeente, die mensen met elkaar verbindt, o.a. via sport, cultuur, toerisme, jeugdwerking, buurt -en verenigingsleven…

We willen ervoor zorgen dat het steeds beter wordt om hier te wonen, werken, ondernemen en winkelen. Jongeren, senioren, alleenstaanden en gezinnen, mensen met een beperking… iedereen moet maximale kansen krijgen om volwaardig deel uit te maken van de gemeenschap. Dat versterkt ook het gemeenschapsgevoel.

Een goede kennis van het Nederlands is de essentiële bouwsteen van het integratieproces. De taal beheersen laat mensen sneller toe deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Het Vlaamse karakter en culturele erfgoed genieten een blijvende klemtoon, met alle respect en waardering voor de multiculturele samenleving.

Ten slotte dienen we de inwoners van onze gemeente te laten verademen met meer groen in onze woonkernen, groen en speelpleinen en een duurzame mobiliteit.

Intussen zit ook de administratie niet stil. Er wordt volop gewerkt aan het meerjarenplan 2020-2025, dat in december 2019 wordt voorgelegd.

Voor de totstandkoming van dit meerjarenplan wordt in april van start gegaan met een participatietraject, waarbij de stem van de inwoner wordt gehoord. Dit participatietraject verloopt zowel via het digitale kanaal Citizenlab als via verschillende fysieke werktafels. De inspraakperiode loopt van begin april tot einde mei. Wanneer alles is verwerkt, wordt ook via de digitale weg teruggekoppeld naar de inwoners.

Detailinfo daaromtrent is verstrekt tijdens de commissie Algemeen Beleid van 19 maart jl.

“Met dit bestuursakkoord willen we van Temse een steeds meer aangename, slagkrachtige, dynamische en flexibele gemeente maken, die snel kan inspelen op de steeds sneller veranderende maatschappij. Oplossingen uit het verleden zijn niet altijd meer de oplossingen voor de toekomst. We worden door de sterk veranderende maatschappij voortdurend uitgenodigd en uitgedaagd om het steeds beter of anders te doen.”

“Zo neemt de bestuursmeerderheid van CD&V, N-VA en Open VLD een ambitieuze, positief ingestelde start.”

“Wij hopen in onze werking te mogen rekenen op de collega’s van de oppositie, in de overtuiging dat zij met dezelfde goede bedoelingen zijn geïnspireerd. Wij durven hopen dat onze werking, onze samen-werking, en confrontatie verrijkend en bevruchtend zullen zijn. Wij hopen elkaar in het wezenlijke te kunnen vinden, opdat de essentiële beslissingen door een zo breed mogelijke basis worden gedragen. En wij hopen dat de klemtoon het vaakst en nadrukkelijkst zal liggen op het vele dat ons verenigt en niet op datgene wat ons scheidt.”

Wij zien via (ver)nieuwe(nde) initiatieven ook een bijzonder efficiënte en vruchtbare samenwerking met de bevolking tegemoet.”

Het huidige schepencollege

Klik hieronder door voor de volledige beleidsverklaring voor alle domeinen

Verder lezen Gemeentebestuur stelde beleidsverklaring voor

Geen vergunning meer: helft van de bushokjes dreigt te verdwijnen

TEMSE – Het raamcontract tussen de gemeente en Clear Channel is niet verlengd. Daardoor dreigt de helft van het aantal bushokjes te verdwijnen. Er wordt eerstdaags een gunning uitgeschreven om een nieuwe partner te vinden voor de plaatsing en het onderhoud.

Momenteel staan er in groot-Temse nog meer dan vijftig bushokjes, maar als er geen nieuwe partner wordt gevonden dreigt de helft daarvan te verdwijnen. Dat meldde schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) na een tussenkomst op de gemeenteraad van Pascal De Dycker (TESAMEN). Hij vroeg zich af wat er gebeurd was met de bushokjes aan de Duivenhoek in Elversele, die sinds de heraanleg van de N41 verdwenen zijn.

“Tijdens de werken werd de bushalte steeds verplaatst, en nu zijn er geen schuilhokjes meer geplaatst. Er waren nochtans overdekte bushaltes belooft, maar die staan er vijf maanden na de werken nog steeds niet. Schoolgaande jeugd moet dus in weer en wind wachten op de bus.”

De schepen erkende de problemen.

“Er zijn in dit dossier meerdere problemen geweest. Ten eerste heeft de aannemer de bushokjes bij de start van de werken afgebroken en zijn die sindsdien verdwenen. We hebben aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) doorgegeven dat er opnieuw schuilhokjes moeten komen. Daarvoor wordt nog deze maand een plaatsbezoek georganiseerd om de precieze locatie van de bushokjes te bepalen. Als gemeente kunnen we dat niet bepalen, want AWV is de wegbeheerder. Wel zullen we in afwachting van de plaatsing een tijdelijke oplossing voorzien door een bushokje van de weinig gebruikte halte aan de Hogenakkerstraat naar de Duivenhoek te verplaatsen. Bij onze groendienst staat ook nog een bushokje dat mits de nodige herstellingen gebruikt kan worden.”

Een tweede probleem dreigt ook voor de rest van de bushokjes in de gemeente.

“Clear Channel heeft het raamcontract met de gemeente niet verlengd. Zij staan in voor het onderhoud en de plaatsing van de helft van de bushokjes op ons grondgebied. Daar zijn discussies over geweest, want wij zouden die hokjes ofwel eigenhandig moeten overnemen ofwel samenwerken met De Lijn. Beide opties brengen heel wat kosten met zich mee. Daarom gaan we een gunning uitschrijven om een nieuwe partner te zoeken die net als Clear Channel instaat voor het onderhoud en de plaatsing van de hokjes, in ruil voor reclameruimte op de hokjes. We hopen dat daar een particulier bedrijf op intekent.”

(Bron + foto: HN/GVA – Mattias Goossens)

 

Dit zijn de 10 genomineerden voor de Leukste Carnavalsselfie…

TEMSE – Dit zijn ze…de 10 genomineerde foto’s voor de Verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie 2019 !!!

De jury gaat nu in conclaaf en binnenkort kom je hier te weten wie de winnaar is…Hij of zij wint de foto op canvas, enkele prijzen van lokale handelaars en een aantal Temsese cadeaucheques..

Met dank aan:   Taverne-feestzaal De Gulden Cop, Vita Scheldebad, Taverne Kaai 22 en gemeente Temse

Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse start op 6 mei

TEMSE – Op maandag 6 mei 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de renovatie van het vaste gedeelte van de Scheldebrug Bornem-Temse. In de aanloop naar deze werken voert het Agentschap Wegen en Verkeer nog werken uit aan de elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel. Er zal lokaal en tijdelijk hinder zijn. De werken zijn zo georganiseerd dat de hinder voor het wegverkeer tot een minimum wordt beperkt.

De Scheldebrug Bornem-Temse (of oude Scheldebrug) werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom start De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei 2019 met de grondige renovatie van de brug.

Vernieuwing elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel
In de aanloop naar de renovatiewerken aan het vaste gedeelte rondt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel van de oude Scheldebrug af. Het wegverkeer moet rekening houden met korte perioden van hinder.

Nog tot en met eind april voert AWV op de oude Scheldebrug geregeld werken uit waarbij men één rijstrook afsluit. Dit kan hinder veroorzaken voor het verkeer komende van Bornem in de richting van Sint-Niklaas. Er zal een snelheidsbeperking van 30 km/h gelden.

Van vrijdag 5 april omstreeks 20.00 u tot en met maandag 8 april omstreeks 6.00 u zal de oude Scheldebrug volledig worden afgesloten. Het verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.

Renovatie van de brugstructuur in fasen
Het structureel onderhoud van de brug zelf start op 6 mei 2019. Hiervoor doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Ruwweg voert de aannemer de renovatiewerken uit in drie fases.

• De eerste fase start op 6 mei en duurt tot eind november 2019. In deze fase zandstraalt de aannemer de metalen geraamten van de brug en voorziet hij ze van een nieuw verfsysteem.
Hij werkt daarvoor vanop een mobiele stelling, zodat twee (weliswaar versmalde) rijstroken beschikbaar blijven voor het wegverkeer. Bestuurders moeten rekening houden met een snelheidsbeperking van 30 km/h. Gedurende 30 dagen verspreid over de volledige eerste fase sluit de aannemer de oude brug af voor het monteren, verplaatsen en demonteren van de mobiele stelling. Dat is tijdens volgende periodes:

– Van 6 mei tot en met 17 mei;
– Van 7 juli tot en met 10 juli;
– Van 22 september tot en met 26 september;
– Van 8 november tot en met 16 november.

Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.
• De tweede fase loopt van begin maart 2020 tot eind april 2020. In deze fase vernieuwt de aannemer het brugdek en de voetpaden. Tijdens de werken is geen verkeer mogelijk over de oude brug. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.

• In een derde fase, van begin mei 2020 tot midden november 2020 ten slotte pakt de aannemer het fietspad van de oude Scheldebrug aan. Het fietspad ligt los van de rijweg. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. Fietsers gebruiken het fietspad op de nabijgelegen nieuwe Scheldebrug.

Deze planning is een streefplanning en kan, door onvoorziene omstandigheden (vb. het weer), in de loop van het proces worden bijgesteld. Voor actuele werfinformatie kunnen geïnteresseerden steeds de projectwebsite bekijken: www.vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse.

Minderhindermaatregelen
Om de duur van de hinder zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich om -waar de werkzaamheden dit toelaten- in shiften te werken.

Bepaalde werken, zoals het zandstralen van het metalen geraamte, kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Zij zullen dan ook zoveel als mogelijk overdag worden uitgevoerd. Om overlast door stof voor omwonenden te beperken, voorziet de aannemer een stof- en winddichte afsluiting rondom de brug.

De werken hebben geen impact op treinverkeer en op fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fiets- en voetpad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

Nauw overleg
De Vlaamse Waterweg nv voert de herstellingswerken uit in nauw overleg en coördinatie met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Nabukodonosor verplettert alweer tegenstand

TEMSE – Als afsluiter van het carnaval vond maandagavond de popverbranding plaats, gevolgd door de bekendmaking van de officiële uitslag van de cavalcade. Nabukodonosor uit Bazel werd weer de grote slokop.
Prins Polle I mocht de vlam in de pop steken. Vanaf dit jaar een nieuwe ‘pop’ in de vorm van een Azijnzeker, de spotnaam van de Temsenaars

Nadat Nabuko Donosor zondagavond al de prijs van de Zelfjury won, waarbij de groepen zelf punten geven, wonnen ze net zoals vorig jaar de eerste prijs bij de officiële jury. Daarbij wonnen ze ook de Wisselbeker de Jodeljongen, de prijs voor de groep die het ludiekst een plaatselijk thema uitbeeld.

Nabuko paste net zoals de voorbije jaren in Temse zijn thema aan. Dit jaar was dat een eerbetoon aan het carnavalscomité die vorug jaar Reus Den Belleman boven de doopvont hielden.

“De doop van de reus naar het evenbeeld van Gerard Den belleman was vorig jaar het event van het jaar”, aldus voorzitter Kurt Smet. “De cafetaria van AC De Zaat, waar het officiële gedeelte van het event doorging, zat afgeladen vol. En aangezien de ‘concurrentie’ een politiek thema had, lijkt het mij dat wij De Jodeljongen wel moesten winnen.”

Nabukodonosor wer dus door de jury tot primus van de carnavalsstoet verkozen. Ze scoorden 1498 punten, maar liefst 191 punten verschil op de tweede KV Bepikt en Bestolen, een groep die pas vorig jaar opgericht werd. Zij behaalden 1319 punten. Het podium werd volgemaakt door de Oeteldonkers met 1307 punten. De Sharkys eindigden op de vierde plaats.

“Ik had gehoopt dat we voor de derde keer alle prijzen gingen binnen rijven, maar nooit durven dromen”, klonk het bij voorzitter Kurt Smet. “Alle groepen streven naar eenzelfde doel. Iedereen doet zijn best op zijn manier. Ik wil onze volledige ploeg bedanken die dit weer mogelijk gemaakt heeft. Want men mag nog zo’n mooie wagen hebben of fantastisch kostuums, als de ploeg zelf er niet wil voor gaan en ambiance maakt dan bereik je niks.”

Meer foto’s, klik hier

Boomplanting voor geboortebossen in Elversele en Tielrode

ELVERSELE/TIELRODE – Zaterdag 23 maart werden weer boompjes aangeplant voor het geboortebos in Elversele en Tielrode. In beide gemeenten vlakbij de nieuwe ringdijk.

“Ieder jaar opnieuw geven we vanuit het gemeentebestuur aan de ouders met kinderen de gelegenheid om een geboorteboom aan te planten en dit in alle deelgemeenten”, aldus Hugo Maes (CD&V), schepen van Natuur & Groen. “We kozen in Elversele bewust voor de leeftijd van 3 jaar, omdat ze op zo’n leeftijd dit gebeuren meedragen. Zo kunnen ze op gepaste tijden komen kijken naar hun boom.

“Ieder jaar opnieuw kunnen we in Elversele rekenen op de medewerking van de Gezinsbond en de KWB Elversele, Zij zetten mee hun schouders onder dit gebeuren. In Tielrode gebeurd de boomplanting in samenwerking met milieuwerkgroep Ons Streven en de Gezinsbond.”

In Elversele waren 8 ouders op de afspraak. De voorzitter van de Gezinsbond van Elversele Eric Jaspers was teleurgesteld dat maar acht van de vijftien ouders ingegaan waren op de uitnodiging om een boompje te planten.

In Tielrode gingen 20 ouders in op de uitnodiging van het gemeentebestuur om een boompje te planten.
Gert Hooftman voorzitter van milieuwerkgroep Ons Streven gaf meer uitleg over de te planten boompjes waarna schepen Hugo maes de aanwezigen welkom heette namen het gemeentebestuur. Nadat men de nodige uitleg kreeg hoe een boompje te platen konden de ouders zelf aan de slag.

De Gezinsbond zorgde nadien voor spijs en drank. Er werd onder meer verse soep en cake aangeboden.

Meer foto’s van boomplanting Elversele, klik hier 
Meer foto’s van boomplanting Tielrode, klik hier 

In Elversele werden 8 boompjes geplant
In Tielrode gaf Gert Hooftman uitleg over de te planten bomen

 

 

Nabukodonosor wint prijs van de zelfjury met vele straatlengtes verschil

TEMSE – In de feestzaal van het gemeentehuis werd zondagavond de uitslag van de Zelfjury van de carnavalsstoet bekend gemaakt. Dat is de groepen die elkaar punten geven. De voorbije jaren is gebleken dat deze uitslag een indicatie is voor de uitslag van de ‘echte’ jury die maandagavond na de popverbranding bekend gemaakt wordt.

Bij de groepen zonder wagen wonnen de Dolle Mina’s uit Steendorp met hun thema de Brickville Cheerleaders voor De Orde van de Baksteen.

De top vijf van de groepen mét wagen zag er als volgt uit:

5) The Sharky’s – Spiegelt ulder ies oan ons – 672 punten
4) De Greffels – Bakken er niks Van 687 punten
3) Oukandanou? – De Belle en het Beest Carnavalsparade 717 punten
2) Bepikt en Bestolen – De rijdende bibliotheek van Temse 718 punten
1) Nabukodonosor – Comité Temst zet de kroon op het werk van Gerard Den Belleman 812 punten

Nabukodonosor wonnen met groot verschil de uitslag van de Zelfjury

Lenteweer zorgt voor massa volk tijdens 42e carnavalsstoet

TEMSE – Mede dankzij het mooie weer genoten vele duizenden toeschouwers van 42ste cavalcade in het centrum van Temse. Naast de groepen uit groot-Temse kon men weer heel wat wagens uit de ruime regio aanschouwen.

Nadat twee weken geleden de stoet van Elversele afgelast werd door het stormweer zorgde de weermaker nu voor lenteweer.

“Den diene van hierboven is nen Temsteneir”, klonk het ludiek bij vele toeschouwers.

Op vele plaatsen langsheen het parcours stond het publiek rijen dik. Het carnavalscomité wist dan ook weer vele carnavalsgroepen te overtuigen om naar Temse af te zakken.

“Dit jaar hadden we zelfs een aantal nieuwe groepen te gast die nooit eerder in Temse meeliepen”, glunderde voorzitter Dirk Mettepenningen. Zoals de Dendermondse groepen “De Mikkadoos”, en DKV “Tes allemol iet”. ”

Net zoals tijdens het carnaval in Aalst kiezen de lokale groepen in Temse steeds meer voor een thema waarmee men de spot drijft met bekende Temsenaars, vooral dan politici.

Met hun thema “Vlotjes naar den 1ste ondanks de woelige verkiezingszee“, gaven de Oeteldonkers een ludieke kijk op de hele verkiezingssoap van afgelopen verkiezingen.

Ook de Sharky’s met hun thema: ‘Spiegelt ulder ies oan ons‘ spotte met politiek Temse. Burgemeester Luc De Ryck was dan ook kop van jut tijdens hun ontbindingslied.

Bij de groepen zonder wagen koos Orde van de Baksteen uit Steendorp weer voor een lokaal thema: “Van au ieèn a tieè a drei. Ammei de koereurs die zèèn blij. Mè auwen otto zèède te loat. Want wij openen d’ieèste vielostroat !” Uiteraard in verband met de eerste fietsstraat die binnenkort in Temse geopend wordt. Maar nu al heel lang op zich laat wachten…

Meer foto’s, klik hier 

Eén van de nieuwe groepen in de stoet De Mikkadoos uit Dendermonde
KV Bepikt en Bestolen zouden wel eens voor de verrassing kunnen zorgen voor de prijzen in Temse
Ook KV Oekandanou uit Steendorp werd bijzonder gesmaakt

 

Xander en Zita zijn Jeugdprins en – Prinses 2019

TEMSE – In de feestzaal van het gemeentehuis organiseerde het carnavalscomité naar jaarlijkse gewoonte het kindercarnaval en de verkiezing van de Jeugdprins en – prinses.

Kids on the Dancefloor zorgde voor de nodige muzikale ambiance waarbij zowat alle kinderen door Mieke en Sofie op het podium geroepen werden hun ding mochten doen. Als afsluiter was er spelenderwijs, met een vierkante dobbelsteenbal, waarbij de nodige portie geluk van toepassing was, de verkiezing van de Jeugdprins en – Prinses 2019.

Zita Baeck (9) won het pleit bij de meisjes. Zita gaat naar school in Sint-Ameberga en is lid van Korfbalclub (KC) Temse. “Ik vond het leuk dat mijn zus Noa ook meedeed met de verkiezing en daarom wou ik het ook eens proberen, en het is gelukt”, klonk het bij Zita.

Xander Verbeke (10) had het geluk aan zijn zijde bij de jongens. Hij volgt les in de Heilig Hartschool en voetbalt bij VK Tielrode. “Mijn zus deed enkele jaren ook mee met de verkiezing en ik dacht dat dit wel een leuke ervaring zou zijn”, vertelde Xander.

Samen mogen ze, zij aan zij, de toeschouwers toezwaaien tijdens de grootse cavalcade door het centrum van Temse.

Meer foto’s, klik hier

Zita en Xander werd tot Jeugdprinses en Jeugdprins gekroond door Prins Polle I en zijn gevolg

Schoolcarnaval opener van carnavalsweekend

TEMSE – Met de stoeten van de basisscholen is het carnavalsweekend van de centrumgemeente afgetrapt.

De Sint-Amelbergaschool (SAS) had hoog bezoek. Een gezelschap van nationale en internationale bekenden onder leiding van ingeweken Temsenaar Peter Van der Veire liep mee in de stoet….of toch niet ? De leerlingen gingen ook weer langs De Reiger waar ze de bewoners konden toezwaaien.

Bij Basisschool De Vierklaver was prins Polle I samen met zijn eredames Nathalie, Tinneke en hofnar Wouter van de partij. Ook prins Stefan van Tielrode met zijn eredames waren op de afspraak. Carnavalsverenigingen de Sharky’s en Ambiance Events On tour zorgden voor ambiance

Zaterdag is de tweede dag van Temse carnaval. Dan is er in het gemeentehuis kindercarnaval met spelenderwijs de verkiezing van de Jeugdprins en – prinses vanaf 14.30u.

Meer foto’s van stoet De Vierklaver, klik hier
meer foto’s van stoet Sint-Amelberga, klik hier

Aan de Reiger konden de leerlingen de SAS de bewoners toezwaaien
Een bont gezelschep onder leiding van Peter Van De Veire
Ook de Vierklaver vierde carnaval

 

Alweer serieus feestweekend voor Temse carnaval

TEMSE – Dit weekend is het weer Temse carnaval. De strijd om de primus in de carnavalsstoet zou dit jaar wel eens bijzonder spannend kunnen verlopen. Er zijn heel wat gegadigden voor de top drie. Dit jaar zijn er trouwens weer een aantal groepen die kozen voor een lokaal Temses thema waarbij de spot niet ontbreekt. En dan nog deze tip: Komende zondag goed luisteren naar de themaliedjes, u zou bij een aantal groepen wel eens dezelfde stem kunnen horen…

Het volledige programma bekijkt men op de site van het carnavalscomité

Postbode is dé stem van Temse carnaval !!!

Een vaste waarde de voorbije jaren tijdens de carnavalstoet zijn de themaliedjes van de diverse groepen. Een bekende melodie ingezongen met een eigen carnavaleske tekst. Dit jaar zijn vele van die themanummers ingezongen door één en dezelfde zanger.
Tis weer carnaval !!

Gunther Heirweg (47) is postbode bij De Post, zanger van de plaatselijke coverband Onderkover en lid van carnavalsvereniging Nabukodonosor.
Maar hij is ook de zanger van de themaliedjes van maar liefst acht carnavalsverenigingen en prinselijke delegaties in het Waasland.

“Ik doe dit nu toch al zowat 15 jaar”, vertelt Gunther. “Het is ooit begonnen met een vraag van mijn eigen groep, Nabukodonosor, omdat ik zanger ben bij Onderkover. Daardoor kwamen ze op het idee om mij het themalied van de groep te laten inzingen. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Doordat we met onze wagen in dezelfde hangaar stonden samen met enkele andere groepen kreeg ik ook van hen de vraag om hun lied in te zingen. En zo ben ik dit jaar te horen in de themanummers van vijf groepen en twee prinsen in het Waasland.”

Zo zal men Gunther tijdens de stoet in Temse horen weerklinken bij vier groepen; KV Bepikt en Bestolen, KV De Sharky’s, Nabukodonosor, de Oeteldonkers en tijdens het themalied van de Temsese prins carnaval Polle I.

“Eigenlijk ben ik zo toch wel de ‘carnavalszanger’ van het Waasland’ en dé stem van Temse carnaval.”, lacht hij.

De voorbereidingen voor de opnamen beginnen trouwens al enkele maanden vooraf.

“Meestal in augustus beginnen we muziek uit te zoeken in samenspraak met de groepen”, stelt Heirwegh. “Zij stellen een nummer voor waarvan ik dan uitzoek of dat in de instrumentale versie te krijgen is. Meestal leveren de groepen zelf een deel tekst aan of geeft men mijn info zodat ikzelf de tekst schrijf. Maar prins Polle van Temse bijvoorbeeld heeft de ganse tekst zelf geschreven. Daarna is het aan mij om de tekst in de melodie in te passen. Daarna wordt het nummer ingeblikt en kunnen de groepen indien ze dat wensen het refrein zelf inzingen.”

Bij zijn eigen carnavalsgroep Nabukodonosor heeft men er geen probleem mee dat hij ook voor de concurrentie nummers inzingt.
“Ik vind het positief dat hij dit kan doen”, klinkt het bij Kurt Smet. “Hij heeft een goeie stem en dat zogenaamde concurrentiegevoel is erg aan t afzwakken. Dit jaar is het een propere strijd en zijn er trouwens heel veel goede groepen.”

Gunther Heirweg (r) is dit jaar dé stem van Temse carnaval. En Kurt Smet (l) voorzitter van zijn eigen groep Nabukodonosor heeft daar geen problemen mee

Zeer spannende strijd voor de eerste plaats

De strijd voor de eerste plaats van de carnavalsstoet lijkt dit jaar bijzonder spannend te worden. Dit jaar zijn er een aantal kanshebbers voor de top drie.

“Net zoals de voorbije jaren zijn er 12 juryleden die punten geven op de wagen en de kledij”, zegt Dirk Mettepenningen, voorzitter van het carnavalscomité. “Er zijn 14 groepen mét wagen en 3 groepen zonder wagen die meedoen voor de traditionele jury. De anderen kozen voor een startvergoeding. De week na het carnavalsweekend kunnen de groepen hun punten gaan inkijken. Omdat de jury anoniem punten geeft weet men niet wie hoeveel punten gegeven heeft.”

Nu KV De Sharky’s opnieuw van de partij is, nadat ze vorig jaar forfait moesten geven door interne problemen binnen de groep, zijn ze een geduchte tegenstander voor de andere topgroepen met hun thema “Spiegeld ulder ies oan ons”.

Nabukodonosor uit Bazel ging vorig jaar nog met alle prijzen lopen.
Zij wonnen toen de eerste prijs van de jury, waren ook de primus voor de zelfjury en sleepten ook ‘De Jodeljongen’ in de wacht, een prijs voor een lokaal actueel thema.

Zij brengen in Temse een eerbetoon aan het carnavalscomité, die vorig jaar uitpakten met reus Gerard Den Belleman, met ‘Comité Temst zet de kroon opt werk van Gerard Den Belleman… dat doet een belleken rinkelen, awa.’

Gaat ‘KV Bepikt en Bestolen’ voor een verrassing zorgen ?

KV Bepikt en Bestolen uit Steendorp, vorig jaar afgescheurd van de Sharky’s, zouden wel eens voor de verrassing kunnen zorgen met hun aangepaste thema ‘De rijdende bibliotheek van Temst’.

Ook De Oeteldonkers, die de voorbije verkiezingssoap in de kijker plaatsen met:’Vlotjes naar den 1ste ondanks de woelige verkiezingszee’, zouden wel eens heel hoog kunnen eindigen.

Daarnaast zijn er nog de jaarlijkse vaste waarden: Zo ondermeer De Greffels uit Elversele

 

 

 

Steeds meer spot tijdens Temsese carnavalstoet

Net zoals tijdens de carnaval in Aalst kiezen de groepen in Temse steeds meer een thema waarmee men de spot drijft met bekende Temsenaars, vooral politici.
Zaterdagnamiddag: Kindercarnaval !!

De Oeteldonkers uit Steendorp spotten dit jaar voor het eerst met de gemeentepolitiek.
“Ons thema voor dit jaar “Vlotjes naar den 1ste ondanks de woelige verkiezingszee”, geeft een ludieke kijk op de hele verkiezingssoap van afgelopen verkiezingen’, stelt Edwin De Saegher. “Onze themalied bestaat zelfs uit twee versies, eentje voor Temse en een tweede met betrekking op Kruibeke (Rupelmonde).”

Met ‘Spiegelt ulder ies oan ons’ zullen De Sharky’s uit Tielrode voor het eerst de spot drijven met politiek Temse.

“Ook tijdens de carnavalsstoet van Aalst worden elk jaar politieke zwaargewichten door het slijk gehaald”, aldus Eddy Vermeulen. “Denk maar aan de Aalsterse torenpoeper van enkele jaren geleden. Daarom gaan we dit jaar ook in Temse ‘een tikkeltje verder’ en is burgemeester Luc De Ryck kop van jut.”

Bij de groepen zonder wagen koos, net zoals de voorbije jaren, Orde van de Baksteen uit Steendorp voor een lokaal thema: “Van au ieèn a tieè a drei. Ammei de koereurs die zèèn blij. Mè auwen otto zèède te loat. Want wij openen d’ieèste vielostroat !!!” Uiteraard in verband met de eerste fietsstraat die binnenkort in Temse geopend wordt.

“Ieder jaar proberen we een actueel thema aan te kaarten”, stelt Marc Ost van de Orde. “De voorbije jaren focuste we ons zelfs op een actueel thema uit Temse. “Het themalied dit jaar is “La Complainte De L’heure De Pointe” van Joe Dassin, beter bekend als “A Vélo Dans Paris”. We hebben met de Orde van de Baksteen een aangepaste Temsese versie gemaakt. Die versie werd door gemaakt door Matthias Baeyens van Looz It Events.”

Ook dit jaar weer mooie prijzen met de Verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie

Voor de vijfde keer organiseert de webkrant Editietemse.be de Verkiezing van de Leukste Carnavalselfie van groot-Temse.

Een jury, met ondermeer de voorzitters van de carnavalcomités uit groot-Temse, onder leiding van kunstenaar/tekenaar Amin Rahouti, in Temse wereldberoemd door het stripfiguurtje de Mekker, kiest de tofste, leukste en grappigste carnavalsselfie. De winnaar krijgt zijn of haar foto op canvas en enkele prijzen van lokale handelaars.

Moskeeverenigingen in overleg met burgemeester De Ryck in Temse

TEMSE – De terreuraanslag in Nieuw-Zeeland, gericht op 2 moskeeën tijdens het vrijdagsgebed, waarbij 50 doden vielen, heeft wereldwijd een shock veroorzaakt, in het bijzonder in de moslimgemeenschappen.

Ook in Temse is er afschuw. Verontrust door dit gebeuren, contacteerden Ismail Aydinli en Hans Cools burgemeester Luc De Ryck met het verzoek tot spoedoverleg met vertegenwoordigers van de drie moskeeverenigingen.

Op zaterdagochtend 16 maart werden de delegaties door de burgemeester ontvangen. Tijdens de vergadering werd het thema van het veiligheidsgevoel besproken en werd nader ingegaan op de integratie-uitdagingen in het algemeen, met het oog op verbinding en harmonieuze samenwerking.

POLITIE. aanrijding tussen fietsers, woninginbraak

Aanrijding tussen fietsers

In de Lepelstraat in Temse gebeurde zondagnamiddag 17 maart een botsing tussen twee fietsers. Na een scherpe bocht kwam een fietser in aanrijding met een kind uit een groep fietsers. Een 46-jarige man uit Zwijndrecht raakte lichtgewond. Het kind had geen verwondingen.

Woninginbraak

In de Kapelstraat in Temse werd maandagmiddag 18 maart ingebroken. Terwijl de bewoner even naar de winkel was, forceerde men de achterdeur om binnen te geraken. De woning werd volledig doorzocht.

Groen licht voor Waesmeer: Minister keurt omgevingsvergunning goed

Ons Streven wil beslissing van minister aanvechten
TEMSE/TIELRODE – Vlaams minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel (CD&V) heeft de omgevingsvergunningsaanvraag voor de gedeeltelijke opvulling en reliëfwijziging van het Waesmeer in Tielrode  goedgekeurd.

De vergunningsaanvraag kwam bij de minister terecht nadat zowel de Verenigde Eigenaars Waesmeer, het schepencollege als milieuwerkgroep Ons Streven beroep hadden aangetekend tegen de uitreiking van de vergunning door de provincie. De eigenaar wil een fiets- en wandelweg aanleggen rond de voormalige kleiput. Daarvoor moet een deel van de put opgevuld worden, oevers aangepast en bomen gerooid worden.

Ons Streven is van plan om een vraag tot schorsing in te dienen bij de Raad van Vergunningsbetwisting. “Het is niet gebruikelijk dat een minister een negatief advies van de Gewestelijke Adviescommissie naast zich neerlegt”, stelt Gert Hooftman van Ons Streven. “We betreuren de beslissing en gaan nu het dossier goed doornemen en onze volgende stappen bekijken, maar we willen deze beslissing sowieso aanvechten.” (Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)