Groen Temse overhandigt petitie voor de plaatsing van windturbines in Temse

160 handtekeningen pro – (Groen)   en 2832 handtekeningen contra (Actiecomité Tegenwind) de geplande windturbines

TEMSE – In plaats van bezwaarschriften overhandigt Groen Temse handtekening voor de plaatsing van windturbines op het grondgebied van Temse. Met een inderhaast opgezette petitie pro windturbines verzamelde Groen Temse op minder dan twee weken tijd 160 handtekeningen.

“De online petitie is een reactie op de manier waarop het gemeentebestuur van Temse zonder argumenten verklaarde zich te zullen verzetten tegen de vergunningsaanvraag van EDF Luminus voor de plaatsing van drie windturbines, waarvan twee op het grondgebied van Temse”, aldus Vincent De Maeyer.

Groen Temse is van oordeel dat een snelle omschakeling naar een koolstofarme energieproductie noodzakelijk is als maatregel tegen de opwarming van de aarde. Kernenergie is om voor de hand liggende redenen geen optie.
“Inzetten op hernieuwbare energieproductie is de boodschap, en alle mogelijke middelen moeten daarvoor worden aangewend”, klinkt het. “Ook windenergie. België heeft in vergelijking met buurlanden als Nederland, Duitsland, Frankrijk,… beperkte mogelijkheden voor offshore windenergieproductie. De capaciteit van windmolenparken op zee zal niet toereikend zijn om een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie te realiseren.

Ook Vlaanderen heeft zich geëngageerd om substantieel bij te dragen aan het verminderen van koolstofemissies, onder meer via on-shore windenergie, en zal alle zeilen moeten bijzetten om die doelstellingen te halen. Windenergie zal dus ook op land moeten worden geproduceerd.

En ja, Groen Temse is pleitbezorger van windturbines, ook in eigen gemeente. Dat dit in ons dichtbevolkte landsdeel bijna onmogelijk is zonder dat dit impact heeft op omliggende bewoning is een feit. Het klopt dat Vlaanderen soepele afstandsnormen hanteert voor de inplanting van windturbines. Dezelfde afstandsnormen hanteren dan diegene van buitenlanden als Nederland, Duitsland en Denemarken (tot 1,5 km verwijderd van bebouwing), landen met veel meer open ruimte, heeft geen zin, want dan zijn er in Vlaanderen nauwelijks plaatsen geschikt.
De Vlaamse overheid hanteert vergelijkbare normen met het buitenland inzake geluid, slagschaduw en veiligheid, en die zijn redelijk streng.

Met deze petitie klaagt Groen Temse aan dat het gemeentebestuur volop inspeelt op het nimby-syndroom en veel te weinig doet om hernieuwbare energie te ondersteunen, terwijl alle inspanning nodig is om de transitie naar een koolstofarme energieproductie te kunnen realiseren. We hebben nood aan politici die de klimaatverandering ernstig nemen, politici met leiderschap die zich niet verlagen tot electoraal opportunisme van sussen en wegkijken. De 160 online ondertekenaars op amper twee weken tijd bewijzen dat er in Temse wel degelijk een platform bestaat pro productie van windenergie.

Ten slotte wijst Groen Temse de aantijgingen als zouden ze zich hiermee reduceren tot waterdrager van een Franse multinational en staatsbedrijf uitdrukkelijk van de hand. Uiteraard is het dit bedrijf vooral om winst te doen. EDF wil werk maken van hernieuwbare energie, niet omdat het zo’n groene jongens en meisjes zijn, maar omdat ze inzien dat dit de energie van de toekomst is, en dat daar aan te verdienen valt.

Groen Temse is van oordeel dat de lusten en lasten van de windenergieproductie zoals ze momenteel in Vlaanderen is georganiseerd, niet mooi verdeeld zijn. Mensen die hinder ondervinden van windturbines hebben niet altijd de kans om mee te investeren en mee de vruchten te plukken.

Groen Temse is eerder voorstander van energiecoöperaties op kleinere schaal, genre Wase Wind, Ecopower, Energent,…, kleine coöperaties met lokale aandeelhouders die lokaal produceren. Helaas heeft het Vlaamse regelgevend kader er voor gezorgd dat het vooral de grootste en meest kapitaalkrachtige spelers zijn die beslag hebben kunnen leggen op de beschikbare en ontginbare gronden, door eigenaars en pachters exorbitant hoge vergoedingen aan te bieden in exclusiviteitscontracten.

Nog deze week diende Actiecomité Tegenwind een 123 pagina’s tellend bezwaarschrift ingediend bij de gemeenten Kruibeke en Temse tegen de bouw van drie tweehonderd meter hoge windmolens. Liefst 2.832 mensen zetten hun handtekening.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *