Meer groen en geen doorgaand verkeer: centrum krijgt de komende tien jaar grote metamorfose

Herinrichting Markt, winkellint en andere straten raakt niet in één legislatuur afgewerkt

TEMSE – De komende jaren zal in Temse heel wat veranderen. Daarom dienen ook belangrijke keuzes gemaakt te worden in functie van toekomstige ontwikkelingen. Het ‘master- en beeldkwaliteitsplan’ voor het centrum van Temse is een visie over hoe het centrum van heringericht moet worden, gefaseerd over verschillende jaren en bestuursperiodes heen.

“Het is een erg ambitieus plan dat het uitzicht van onze gemeente volledig zal veranderen”, zeggen schepen van Ruimtelijke Planning Wim Van Rossen (Open Vld) en zijn collega van Mobiliteit en Openbare Werken Lieve Truyman (N-VA).

“We hebben de ambitie om het centrum te ontwikkelen tot een verkeersluwe kern waar het aangenaam winkelen en verblijven is”, zegt schepen Lieve Truyman (N-VA). “Het centrum van Temse is sterk verdicht en bevat weinig groen. Door het intensieve gebruik van het doorgaand verkeer neemt de druk op het centrum en zijn verblijfskwaliteit toe. De openbare ruimte is verouderd, parkeren domineert het beeld en de drukte van het doorgaand verkeer zorgt voor overlast.”

Verkeersluw

De komende jaren staan er heel wat projecten op stapel in en rond het centrum.

een simulatie van ‘entree’ langs de Vrijheidstraat

“Een aantal belangrijke straten worden vernieuwd, het voormalige school- en kloostercomplex ISA wordt in samenwerking met Interwaas omgevormd tot een woonproject in combinatie met handelszaken en dienstverlening, de OCMW-site en de polikliniek van AZ Nikolaas ondergaan een grote metamorfose”, zegt schepen van Openbare Werken Lieve Truyman. “Als bestuur hebben wij de noodzakelijke ingrepen op korte termijn en de op stapel staande ontwikkelingen aangegrepen om na te denken over een visie voor het centrumgebied. Zo investeren we in kwaliteit op lange termijn. Vanuit het masterplan worden de verschillende projecten als één geheel benaderd.
We hebben de ambitie om het centrumgebied te laten ontwikkelen tot een verkeersluwe kern, waar fietsers en wandelaars voorrang krijgen en waar het aangenaam winkelen en verblijven is. Het centrumgebied van Temse zal in de toekomst nog meer het kloppend hart van de gemeente vormen.

Masterplan

Met het masterplan wil men het centrum een duidelijke identiteit geven. Rondom het centrum wordt de gemeente omsloten met groene open ruimte. Dat groene landschap wil men voelbaar maken tot in het centrumgebied.

In het midden van de Kouterstraat komt er een groenstrook met langs de ene zijde een vrije busbaan en een rijstrook met enkelrichtingsverkeer aan de andere zijde.

“Het hart van het centrum wordt gevormd door de Markt, het winkellint Kouterstraat-Pastoor Boelstraat en de verbinding tussen beide door de Akkerstraat”, aldus Truyman. “Door het hart, het winkellint en verbinding als één geheel vorm te geven, kunnen we het centrumgebied voelbaar maken. Temse moet een gezellig centrumgebied worden met een mooie winkelstraat, pleinen, parken en sociale voorzieningen als drager voor verbinding en ontmoeting. We zijn ambitieus en willen het centrum levendiger, veiliger, groener en vlotter maken.”

Het groen moet tot diep in het centrumgebied doordringen. Ook de connectie met het water moet terug voelbaar worden.

De Markt krijgt een waterplein waar bij regenwater tijdelijk gestockeerd kan worden.

“Om tot zo’n sterke identiteit te komen, werden alle beleidsplannen en dossiers bij elkaar gebracht en op elkaar afgestemd. Hierbij zijn het vernieuwde mobiliteitsplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan het meest bepalend.”

Geplande projecten in 2020-2025

Volgende projecten zijn of komen deze legislatuur in uitvoering en zijn afgestemd op het master- en beeldkwaliteitsplan. Hiervoor zijn ook de nodige financiële middelen voorzien:

Vernieuwen riolering en herinrichting Mariadal
Vernieuwen riolering en herinrichting Kouterstraat-Pastoor Boelstraat met daarbij de realisaties van de entrees
Uitbreiding wzc De Reiger
Private ontwikkeling ISA-site met o.m. 20 publieke ondergrondse parkeerplaatsen
Bouw nieuwe polikliniek AZ Nikolaas
Vernieuwd mobiliteitsplan met circulatieplan, fietszones, parkeerbeleid met o.a. bewonerskaarten

Klik hieronder door voor de ingrepen die gaan gebeuren

Zeven principiële ingrepen

1.Bereikbaar centrum

• De auto te gast in de straat
– Enkel bestemmingsverkeer, ontmoedigen van doorgaand verkeer
– Herinrichting Kouterstraat als eenrichtingsstraat met aparte busbaan
– Volwaardig fietsstratennetwerk
– Knip Akkerstraat
– Aangepast straatprofiel met meer ruimte voor voetgangers en fietsers
– Parkeren aan de rand en circuleren naar het centrum

2.Doorwaadbaarheid

• Fijnmazig netwerk voor voetgangers en fietsers
– Doorsteken creëren
– Inrichten centrumstraten als fiets- en wandelstraten, waar auto te gast is
– Netwerk van trage wegen naar pleinen en parken in de buurt
– Verdere aandacht voor trage wegen bij nieuwe ontwikkelingen

3.Groen netwerk

• Groen in het straatbeeld brengen
• Groene rustpunten

4.Speelplekken creëren

• Speelgroen voor iedereen
– Speelgroen voor elke leeftijd, vooral 0-10 jarigen
– Opwaarderen bestaand groen tot speelgroen
– Speelelementen in straat
– Diversiteit aan speelplekken: avontuurlijk spelen, recreatief spelen, speelgroen, speelobjecten

5.Ruimte voor inbreiding
• Ontharding van de klein stedelijke kern
• Inwerking van nieuwe groene elementen
• Ruimte voor water

6. Uitloopruimte aan publieke functies
• Bij publieke functies voetpad verbreden of pleinen en groenzones creëren

7.Water de kans geven om te infiltreren
• Bufferen en afvoeren
• Werken met reliëf om water te sturen naar verzamelpunten
• Plantvakken en infiltratiezones in straatprofiel
• Creëren van waterpleinen, combinatie met spelelement
Deelgebieden

1.Winkelstraat
• De Kouterstraat zal samen met de Pastoor Boelstraat getransformeerd worden tot een aangenaam en levendig woon-winkellint.
o Doordat de pleinen van Residentie Elisabeth en de vernieuwde ISA-site worden betrokken, ontstaat er een aaneengesloten winkellint.
• De Kouterstraat zal ingericht worden als een winkelboulevard waarbij de auto te gast is.
o Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met een aparte busbaan.
o Parkeren in de Kouterstraat wordt beperkt tot enkele plaatsen voor kortparkeren, andersvaliden en een zone voor laden & lossen in de middenberm.
o Extra groene parkeerplaatsen aan het plein voor Residentie Elisabeth.
 Zo komt er ruimte voor groene borders en hoogwaardig groen in de straat.
o De winkels op het plein van de ISA-site vormen het sluitstuk van de winkelkern, afgewerkt in dezelfde materialen als Kouterstraat en de Pastoor Boelstraat, zodat men één belevingsgevoel krijgt.

2.Toegangsstraten – Entrees, welkom in het centrumkerngebied
• De Gasthuisstraat en de Vrijheidstraat zijn de voornaamste toegangen.
o Door de kruispunten aan het einde van deze straten in te richten als fiets- en wandelboulevard, krijgen deze een duidelijke markering als entree van het centrumgebied, waarbij spontaan de snelheid van 30 km/u. wordt afgedwongen.
o Deze entrees zullen verder versterkt worden d.m.v. groen, pleinen en parken.

3.Fiets- en wandelboulevard
• Creëren van de nodige fietsstraten, fietszone
o De Akkerstraat is de verbindende fietsstraat tussen het winkellint en de Markt

4.De Markt – het kloppende hart
• De Markt zal op termijn omgevormd worden tot een multifunctioneel plein, dat de huiskamer van Temse wordt en het kloppende hart is van het centrum. Het plein zal ruimte bieden voor diverse activiteiten: de wekelijkse markt, volksfeesten, kermissen.
• Er zal aandacht zijn voor extra groen, waterplein, zitelementen, sfeervolle verlichting en terrassen.
• De ruimte rondom de O.L.V.-kerk zal een groene uitstraling krijgen in relatie tot het plein.
• De voorgevels van de monumentale en karakteristieke panden rondom de Markt hebben erfgoedwaarde en bepalen het beeld van het plein.
• De pleinvloer krijgt een uniforme bestrating, waarin de rijweg als fiets- en wandelstraat subtiel is aangegeven, zodat het duidelijk is dat de auto er ‘te gast’ is.
• Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden, maar worden voorzien van groene bestrating en omgeven door groen.

5. Pleinen, parken en tuinen
• De diverse pleinen en parken die er zijn en komen (ISA, OCMW-site, Mariadal,…), zijn de binnenkamers van het centrum die zuurstof en ademruimte geven.
o Doelstelling is om logische wandelroutes te ontwikkelen rond en door de parken die de deelgebieden met elkaar verbinden.
o Ze zijn een plaats voor recreatie, ontspanning met een focus op speelgroen en water. Een plaats dus voor jong en oud.

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan is uiteraard gekoppeld aan het masterplan. Het beeldkwaliteitsplan omschrijft de materialen die gebruikt worden in het centrumgebied, gaande van hoogwaardige betonstraatstenen voor rijwegen en voetpaden, cementbetonverharding aan kruispunten en in fietsstraten, beplantingen en groen die de biodiversiteit aanmoedigen en dus een attractiepool worden voor vlinders en bijen, en het opvangen van hemelwater d.m.v. watergoten, -borders, -bomen -pleinen of wadi’s. Het bepaalt ook de verlichting, paaltjes, plantenbakken, afvalbakken, alsook de typeprofielen voor de diverse straten.

Geplande projecten in 2020-2025
Volgende projecten zijn of komen deze legislatuur in uitvoering en zijn afgestemd op het master- en beeldkwaliteitsplan. Hiervoor zijn ook de nodige financiële middelen voorzien.
Vernieuwen riolering en herinrichting Mariadal
Vernieuwen riolering en herinrichting Kouterstraat-Pastoor Boelstraat met daarbij de realisaties van de entrees
Uitbreiding wzc De Reiger
Private ontwikkeling ISA-site met o.m. 20 publieke ondergrondse parkeerplaatsen
Bouw nieuwe polikliniek AZ Nikolaas
Vernieuwd mobiliteitsplan met circulatieplan, fietszones, parkeerbeleid met o.a. bewonerskaarten

Met dit master- en beeldkwaliteitsplan is een duidelijke visie en richting bepaald over hoe het centrum van Temse heringericht zal worden, gefaseerd over verschillende jaren en bestuursperiodes heen.
Het plan wordt ook als sleutel overhandigd aan de verschillende partners (Aquafin, Riopact, Fluvius, Interwaas, studiebureaus, architecten…), waarmee het Lokaal Bestuur Temse samenwerkt, en is tevens een leidraad voor onze eigen interne diensten.
Dat dit plan de nodige middelen vraagt, is begrijpelijk. Alles kan uiteraard niet in één keer uitgevoerd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *