N-VA had Vlaams minister Matthias Diependaele te gast

TEMSE – Zaterdag 25 januari vond in salons Den Oever de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van NV-A Temse plaats. Eerst mocht voorzitter Kim Aluwe de zowat 70 aanwezigen aanwezigen verwelkomen met haar nieuwjaarsspeech,

Daarna mocht Stephan Van der Gucht, schepen van Financiën, Personeel en Lokale Economie enkele algemene punten uit het meerjarenplan toelichten. Daarna kregen de toehoorders enkele zeer concrete voorstellen en plannen van Lieve Truyman, als eerste schepen bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken, Cultuur en Erfgoed en van Tinneke Van Britsom, schepen van Jeugd, Onderwijs, Kinderopvang, Participatie, Vrijwilligers, Duurzaamheid en Dierenwelzijn.

Tot slot kwam gastspreker Matthias Diependaele, Vlaams minister bevoegd voor Financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed de aanwezigen toespreken.

“Begin 2019 legden de verkozenen van N-VA Temse de eed af. Net als de vorige legislatuur telt onze fractie zeven verkozenen in de gemeenteraad”, klonk het bij Kim Aluwe. “En ook mochten we deze keer opnieuw drie schepenen afvaardigen. In aantal kan je dus stellen dat er weinig veranderd is. Maar er is wel degelijk iets fundamenteels gewijzigd. Terwijl we de vorige legislatuur nog het kleine broertje waren in een meerderheid met 2 partijen, zijn we met N-VA Temse nu een dragende kracht in een tripartite.

“Dat dit een wezenlijk verschil maakt is het afgelopen jaar zeer duidelijk geworden. De voorbije maanden zijn uw vertegenwoordigers in het college en de gemeenteraad hard aan het werk geweest om een meerjarenplan voor de gemeente Temse op te stellen. Vele uren en dagen is hier werk van gemaakt, vele avonden en weekenden hebben onze mandatarissen samen gezeten om het best mogelijke akkoord uit de brand te slepen.”

“Het meerjarenplan bepaalt in grote lijnen welke projecten het lokaal bestuur de komende jaren uit wil voeren om van Temse een hedendaagse, veilige, levendige, zorgzame en aantrekkelijke gemeente te maken. Ik ben als voorzitter zeer verheugd om vast te stellen dat we met N-VA Temse meer dan ooit onze stempel hebben kunnen drukken op de toekomstplannen voor onze gemeente. Alle acties en doelstellingen uit het meerjarenplan waren ook reeds terug te vinden in ons verkiezingsprogramma uit 2018. Ik ben er aldus van overtuigd dat we deze legislatuur echt voor verandering kunnen zorgen.”

“Wat dit concreet betekend voor de inwoners van Temse en hoe we exact deze verandering willen tewerkstellen, hoort u van onze drie N-VA-schepenen.”

Meer foto’s, klik hier

Het N-VA bestuur, schepen en raadsleden met Vlaams minister Matthias Diependaele

Klik hieronder door voor de punten uit het meerjarenplan met de drie N-VA-schepenen


Schepen Stephan Van der Gucht haalde enkele algemene punten aan uit het meerjarenplan.

“Er is gezorgd voor een budget in evenwicht, waarbij de personenbelasting niet wordt verhoogd en er zelfs een korting van 15 euro voor alleenstaanden en eenoudergezinnen voorzien is”, vertelde Van der Gucht. “Wel wordt meer ingezet op sturende belastingen zoals de krotbelasting, leegstandbelasting en belasting op nachtwinkels en shisha-bars.”

“Er wordt de komende jaren 70 miljoen euro geïnvesteerd. Bijna de helft van dit bedrag gaat naar de nieuwbouw van de Reiger, deze investering in de zorg voor de ouderen onder ons is zonder twijfel noodzakelijk. Ook op veiligheid wordt volop ingezet met stijgende toelagen voor de politie en hulpverlening en de uitrol van een cameranetwerk. Met een investering van 900.000 euro wordt het handelscentrum opgewaardeerd en zal ook de renovatie van de TTS-zone worden ingepland”, besloot Stephan Van der Gucht0

Schepen Tineke van Britsom benoemde concreet enkele plannen voor haar vele (nieuwe) bevoegdheden.

“Een nieuw aan te werven duurzaamheidsambtenaar zal de eigen organisatie onder de loep nemen”, stelde de jongste schepen van het college. “Het wagenpark wordt vernieuwd voor een bedrag van 1,2 miljoen euro en hierbij zal de meest duurzame optie verkozen worden. Daarnaast kijken we uiteraard verder dan onze eigen werking, en onderzoeken we bijvoorbeeld alternatieve mobiliteit zoals deelwagens, deelfietsen enzovoort.”

“Grootschalige participatietrajecten zoals voor het mobiliteitsplan en Temse Spreekt worden verdergezet en via een burgerbegroting krijgen de inwoners zelf de kans om een project uit te werken. Op vlak van dierenwelzijn mikken we op een nieuwe website en gaan we een hondenloopzone en hondenspeeltuin aanleggen.”

“Er wordt een nieuwe, duurzame pretcamionette aangekocht en er komen nieuwe speelplekken bij waarbij er wordt ingezet op natuurlijk spelen. We gaan voor een nieuwe visie voor onze buitenschoolse kinderopvang. Daarvoor is een bedrag van 720000 euro voorzien, verspreid over de ganse legislatuur. We zetten de eerste stappen richting een Fysiek Huis van het Kind, daarvoor is al 100 000 euro voorzien. Ook onderzoeken we of we met al met een pop-up Huis van het Kind van start kunnen gaan. Er wordt een brugfiguur onderwijs aangeworven die de link zal vormen tussen ouders, school en gemeente. Op die manier kunnen problemen snel gedetecteerd worden en kan de juiste hulp/ondersteuning snel en efficiënt opgestart worden.”

Daarna kwam eerste schepen Lieve Truyman aan het woord. Zij benadrukte dat N-VA erop aangedrongen heeft om de bevoegdheden mobiliteit en openbare werken bij eenzelfde persoon onder te brengen.

“Door deze link wordt sneller de nodige aandacht geschonken aan betere fiets- en verkeersinfrastructuur”, klonk het bij Truyman. “Volgende straten worden volledig vernieuwd, tevens zijn de studies hiervoor allemaal lopende: Dorpstraat, Eigenlo (incl. fietsvoorzieningen), fietspad Hoogkamerstraat, parking Rik De Rycklaan, Antwerpsesteenweg, Mariadal, Kouterstraat, Kerkstraat, Hofstraat, Gentstraat, Doornstraat (incl. fietsvoorzieningen), Bokmolenstraat, Stokthoekstraat, Hollebeek, Wilfordkaai. Deze investeringsenveloppe omvat ook de noodzakelijke opwaardering van Temses gemeentekern. Het investeringsbudget is aanzienlijk: €10 300 000.”

De investeringen in cultuur zijn noodzakelijke inspanningen. De bibliotheek zal ingericht worden tot een hedendaagse bib met een zelfuitleensysteem. Deze aanpassingen zullen zo’n 125 000 euro kosten. Ook in de theaterzaal Roxy wordt er geïnvesteerd in automatische lichtrekken en wordt de inkomhal vernieuwd, samen goed voor zo’n 200 000 euro. Alle verenigingen die aangesloten zijn bij een cultuur-, sport-, ouderenadvies-, of jeugdraad krijgen 10% extra subsidies.”

“Beste vrienden, Het is duidelijk. De komende jaren zal Temse grondig veranderen. Met de nodige N-VA accenten bouwen we samen aan het Temse van de toekomst.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *