Gemeentebestuur wil inwoners stimuleren tot het aanleggen van tegeltuintjes en verticale tuinen

TEMSE – In het kader van de klimaatadaptatie, het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat, en ontharding wil het het gemeentebestuur inwoners stimuleren tot het aanleggen van tegeltuintjes en verticale tuinen. Inwoners kunnen schriftelijk melding maken van de intentie om een geveltuin aan te leggen met bij de Groendienst.

“Zelf onderneemt ons bestuur ook initiatieven daartoe en werkt het aan een reglementering gebaseerd op het reeds bestaande reglement”, stelt schepen van Duurzaamheid Tineke Van Britsom (N-VA) “In centrumstraten waar de voetpaden vernieuwd worden, zal een buurtbevraging georganiseerd worden, zodat de aannemer die de voetpaden aanlegt, op voorhand uitsparingen voor tegeltuintjes kan voorzien.”

Dit pilootproject zal uitgewerkt worden in het najaar bij de vernieuwing en de aanpak van de voetpaden in de Gebroeders Van Raemdonckstraat.

Op langere termijn is het de bedoeling om dergelijke initiatieven buurt per buurt op touw te zetten.

De bloeiende geveltuin van Geert Flamand

“Bij grotere openbare werken ondermeer de vernieuwing van de as Kouterstraat-Pastoor Boelstraat, zullen de ontwerpers gebruik kunnen maken van de opgedane ervaringen van dit pilootproject”, aldus schepen Hugo Maes (CD&V) “Tegeltuintjes hebben tal van voordelen: ze zorgen voor een betere waterdoorlatendheid, voor meer zuurstof in de lucht en minder stof in de straat; ze brengen een gezelligere sfeer in de buurt.”

Om het aanplanten van tegeltuintjes aan te moedigen, zal het Lokaal Bestuur aan de inwoners die voor een tegeltuin kiezen, één gratis plantje ter beschikking stellen. Zij zullen dan kunnen kiezen uit een lijst met geschikte planten. Daarnaast zullen de inwoners bij de betrokken diensten terecht kunnen voor het nodige advies over de aanleg van een tegeltuintje.

Tegelijkertijd worden de Temsenaars ook aangemoedigd om verstandig om te springen met hemelwater. Wanneer ze bijvoorbeeld op hun regenpijp een wateraftapper installeren, kunnen ze dit water gebruiken om hun tegeltuintje water te geven.

“Verschillende mogelijkheden tot het aansporen van tegeltuinaanleg, zoals door straatoverleg, buurtborrels, aanplantevenementen, verkiezing van bloeiendste straat of langste geveltuin van Temse, zullen onderzocht worden, alsook de aanleg van mogelijke geveltuintjes aan openbare gebouwen”, klinkt het.

Inwoners kunnen schriftelijk melding maken van de intentie om een geveltuin aan te leggen met vermelding van het adres (straatnaam en nummer) van het geveltuintje. De melding gebeurt bij de gemeentelijke Groendienst (groen@temse.be).

Geveltuineigenaar Geert Flamand kreeg bezoek van schepen van Duurzaamheid Tineke Van Britsom en schepen van Groen Hugo Maes

Klik hieronder door voor het volledige reglement

Voorstel gemeentelijk reglement tegeltuintjes
Politieverordening

Art. 1 – Doel Het Lokaal Bestuur Temse wil extra kwaliteitsvol groen en ontharding in de gemeente, hiertoe stimuleert het de aanleg van tegeltuintjes

Art. 2 Toepassingsgebied Het reglement is van toepassing op Temses grondgebied.

Art. 3 Voorwaarden voor de aanleg van een geveltuintje:

a) Er wordt schriftelijk melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te leggen met vermelding van het adres (straatnaam en nummer) van het geveltuintje. De melding gebeurt bij de Groendienst (groen@temse.be).

b) Als houder van de tegeltuin wordt in deze politieverordening beschouwd: de persoon die het genot heeft van de aangelande woning, hetzij als huurder, hetzij als eigenaar (let wel: als huurder dient u steeds de eigenaar toestemming te vragen om een tegeltuintje aan te leggen).

c) Het trottoir moet minstens over een breedte van 1,5 meter vrij zijn, zodat na aanleg een vrije doorgang van minstens 1,2 meter verzekerd is over de gehele breedte van de gevel. De tegeltuin mag max 30 breed zijn bij een voetpad vanaf 1,5 meter breed en max. 60 cm bij een voetpad van 2,4 meter en het moet 5 cm hoger liggen dan het trottoir. Vanaf de hoogte van 2m50 mag de plant breder uitgroeien.

d) Het is verboden zelf de verharding weg te nemen. Eens de vergunning verkregen neemt de houder contact op met de groendienst om afspraken te maken. Naderhand zal iemand van de technische dienst langskomen om de verharding te verwijderen.

e) De weggenomen tegels dienen door de houder van en tegeltuin bijgehouden te worden, teneinde deze in zijn oorspronkelijke staat te kunnen herstellen wanneer de tegeltuin afgebroken dient te worden.

f) Bij een eventuele verhuis van de houder, neemt de houder contact op met de nieuwe bewoner. Indien de nieuwe bewoner de tegeltuin wenst te behouden, geeft u de gegevens van de nieuwe bewoner door, teneinde een nieuwe overeenkomst op te maken. Indien de nieuwe bewoner de tegeltuin niet wenst te behouden, is het de verantwoordelijkheid van de houder, het trottoir in de oorspronkelijke staat te herstellen.

g) Het Gemeentebestuur, de openbare besturen, en vergunninghouders verantwoordelijk voor de aanleg en herstelling van de nutsvoorzieningen, zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging aan de bedoelde tegeltuin, die optreedt naar aanleiding van werken aan de leidingen.

h) De houder van een tegeltuin is verplicht de tegeltuin ordelijk te onderhouden volgens de politieverordening en indien nodig moeten de klim- en leiplanten goed aan de gevel worden verankerd, zodat het verkeer hierdoor niet gehinderd wordt.

i) Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verkeersborden en straatverlichting moeten steeds zichtbaar en bereikbaar zijn.

j) Alle dood of levend materiaal in de tegeltuin verwerkt, blijft eigendom van de houder van een tegeltuin. Deze is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor ongevallen, die zouden voortspruiten uit het bestaan van de tegeltuin.

k) Bij de aanleg en het onderhoud van een tegeltuin mogen enkel planten gebruikt worden die voorkomen op een lijst die bij het besluit gevoegd is, en die door de gemeentelijke groendienst te allen tijde aangepast kan worden, ingevolge nieuwe wetenschappelijke inzichten. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen uitzonderingen op de lijst schriftelijk worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen.

l) Op eerste verzoek van het Bestuur, zullen de tegeltuinen die afwijken van de reglementering, worden afgebroken of in overeenstemming worden gebracht met de reglementen en dit op kosten van de houder. Dit zonder dat het College tot enige schadevergoeding kan verplicht worden. Ten behoeve van de werkzaamheden mag de bevoegde dienst de verwijdering van materialen eisen.

m) De groendienst van de gemeente wordt belast met het toezicht op de naleving van deze politieverordening. Deze dienst verstrekt eveneens kosteloos advies ter zake. De overtredingen, die worden vastgesteld, worden aan de politie kenbaar gemaakt, zodat een proces-verbaal kan worden opgesteld.

n) Openbaar domein kan nooit door verjaring private eigendom worden, dit geldt dus ook voor deze tegeltuinen.

o) Elke overeenkomst die overeenkomstig dit reglement afgesloten wordt, is eenzijdig opzegbaar.

4 gedachtes over “Gemeentebestuur wil inwoners stimuleren tot het aanleggen van tegeltuintjes en verticale tuinen”

 1. Beste,
  Ik heb hiervoor interesse. Kunnen wij in aanmerking komen? We wonen in de Eeckhoutdriesstraat 21
  9140 Temse.

  Winter en zomer staat er aan het raam plantjes maar een klimmer zou toch meer groen in de straat brengen.

  Groetjes
  Peggy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *