Gemeentebestuur stelde beleidsverklaring voor

TEMSE – De gemeenteraadsverkiezingen hebben de kaarten geschud, de stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld. Daaruit is voor het eerst een tripartite ontstaan, met een meerderheid van 19 op 29 zetels. Tijdens de gemeenteraad van 25 maart stelde het gemeentebestuur zijn beleidsverklaring voor.

“Het is respectvol naar de 29 raadsleden en naar de bevolking toe, dat de nieuwe bestuursploeg een beleidsverklaring opmaakt, die de kracht- en krijtlijnen voor de legislatuur omvat. Deze verklaring sluit aan bij de verkiezingsprogramma’s van 14 oktober”, aldus burgemeester Luc De Ryck (CD&V).

“Van bij het begin van de legislatuur is werk gemaakt van een vernieuwde dynamiek. De drie meerderheidspartijen zijn onmiddellijk gedreven gestart met de opmaak van de beleidsverklaring”, klinkt het.

“Aan de totstandkoming hebben alle bestuurs- en in het bijzonder fractieleden meegewerkt. Eerst werd vergaderd per partij, daarna werden de prioritaire partijdoelstellingen gedeeld. Vervolgens hebben de 19 raadsleden van de meerderheid in overleg met de partijleidingen mee verder gebouwd aan een gedragen akkoord, waarin elke partij zich kon vinden. Deze bestuursploeg wil verder bouwen op de verworvenheden en rijkdom van het verleden en tegelijk de vernieuwde weg inslaan van de 21ste eeuw. ”

“We willen bouwen aan een veilig Temse, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Daartoe willen we onze geliefde gemeente aan de Schelde en de Durme ook op een rationele, financieel gezonde manier runnen.

We dienen verantwoord om te springen met de middelen die de bevolking ons aanreikt. We werken verder aan een gemeente, die mensen met elkaar verbindt, o.a. via sport, cultuur, toerisme, jeugdwerking, buurt -en verenigingsleven…

We willen ervoor zorgen dat het steeds beter wordt om hier te wonen, werken, ondernemen en winkelen. Jongeren, senioren, alleenstaanden en gezinnen, mensen met een beperking… iedereen moet maximale kansen krijgen om volwaardig deel uit te maken van de gemeenschap. Dat versterkt ook het gemeenschapsgevoel.

Een goede kennis van het Nederlands is de essentiële bouwsteen van het integratieproces. De taal beheersen laat mensen sneller toe deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Het Vlaamse karakter en culturele erfgoed genieten een blijvende klemtoon, met alle respect en waardering voor de multiculturele samenleving.

Ten slotte dienen we de inwoners van onze gemeente te laten verademen met meer groen in onze woonkernen, groen en speelpleinen en een duurzame mobiliteit.

Intussen zit ook de administratie niet stil. Er wordt volop gewerkt aan het meerjarenplan 2020-2025, dat in december 2019 wordt voorgelegd.

Voor de totstandkoming van dit meerjarenplan wordt in april van start gegaan met een participatietraject, waarbij de stem van de inwoner wordt gehoord. Dit participatietraject verloopt zowel via het digitale kanaal Citizenlab als via verschillende fysieke werktafels. De inspraakperiode loopt van begin april tot einde mei. Wanneer alles is verwerkt, wordt ook via de digitale weg teruggekoppeld naar de inwoners.

Detailinfo daaromtrent is verstrekt tijdens de commissie Algemeen Beleid van 19 maart jl.

“Met dit bestuursakkoord willen we van Temse een steeds meer aangename, slagkrachtige, dynamische en flexibele gemeente maken, die snel kan inspelen op de steeds sneller veranderende maatschappij. Oplossingen uit het verleden zijn niet altijd meer de oplossingen voor de toekomst. We worden door de sterk veranderende maatschappij voortdurend uitgenodigd en uitgedaagd om het steeds beter of anders te doen.”

“Zo neemt de bestuursmeerderheid van CD&V, N-VA en Open VLD een ambitieuze, positief ingestelde start.”

“Wij hopen in onze werking te mogen rekenen op de collega’s van de oppositie, in de overtuiging dat zij met dezelfde goede bedoelingen zijn geïnspireerd. Wij durven hopen dat onze werking, onze samen-werking, en confrontatie verrijkend en bevruchtend zullen zijn. Wij hopen elkaar in het wezenlijke te kunnen vinden, opdat de essentiële beslissingen door een zo breed mogelijke basis worden gedragen. En wij hopen dat de klemtoon het vaakst en nadrukkelijkst zal liggen op het vele dat ons verenigt en niet op datgene wat ons scheidt.”

Wij zien via (ver)nieuwe(nde) initiatieven ook een bijzonder efficiënte en vruchtbare samenwerking met de bevolking tegemoet.”

Het huidige schepencollege

Klik hieronder door voor de volledige beleidsverklaring voor alle domeinen

Wil bij de lezing van het onderstaande rekening houden met wat volgt:

– De inhoud is realistisch en sluit aan bij de reële mogelijkheden van onze gemeente.
– De initiatieven en projecten zullen altijd mede beoordeeld worden in functie van de beschikbare financiële middelen.
– De prioriteiten en de fasering zullen blijken uit de opmaak van het meerjarenbudget.
– De verklaring omvat naast algemene krachtlijnen ook heel wat concrete initiatieven. Meerdere daarvan dienen nog nader te worden onderzocht, maar zij worden vermeld, omdat zij eigen zijn aan de hedendaagse noden en ontwikkelingen.
– Verscheidene items horen thuis in 2 of zelfs meer rubrieken. In de regel worden zij maar 1x vermeld, maar de uitzondering bevestigt de regel: herhaling is soms onvermijdelijk. Het is dan ook van belang de verklaring in zijn geheel te lezen, alvorens conclusies te trekken.
– De verklaring biedt een vooruitblik vanuit het hedendaagse perspectief en heeft uiteraard geen absoluut karakter:
o In de loop der maanden/jaren kunnen inzichten en situaties/omstandigheden wijzigen, kan de wetgeving veranderen, kunnen zich op onverwachte opportuniteiten voordoen, kunnen wij geconfronteerd worden met niet te voorziene calamiteiten…
o Afgezien daarvan is de verklaring niet limitatief. Vanzelfsprekend kunnen altijd bijkomende initiatieven worden genomen, projecten worden aangepakt…
– Lopende dossiers en onderhoudswerken worden in de regel niet vermeld.
– De tekst is bewust beknopt gehouden. Het is evident dat aan heel wat items nadere situering, nuancering, toelichting, overweging… kan worden toegevoegd.
– Onder ‘Temse’ worden Temse, Tielrode, Steendorp en Elversele verstaan.
1. Financiën
– Transparant financieel beleid met begroting in evenwicht met regelmatige controle en rapportering.
– Provisiefondsen, gericht op aanpak van bepaalde problemen.
– Als groot bedrijf voert de gemeente een analytische boekhouding om op deze manier de inkomsten/opbrengsten en uitgaven/kosten beter te beheersen (bestaat al in OCMW).
– Een doorlichting van de verschillende belastingen met het oog op vereenvoudiging en in functie van een herstructurering van de gemeentelijke financiën. Hierbij kunnen belastingen verlaagd, geschrapt of nieuwe (sturende) ingevoerd worden.
– Niet-sturende belasting: opcentiemen, roerende voorheffing en maatschappelijke heffing onderzoeken of deze belastingdruk voor de bevolking verlaagd kan worden.
– Sturende belastingen (aan- of ontmoedigen van bepaalde praktijken of het bijsturen van een bepaald gedrag): o.a. leegstandsheffing, verkrottingsbelasting kan opgetrokken worden.
– Gerichte investeringen in functie van een duidelijke toekomstvisie op lange termijn.
– Investeringen worden realistisch begroot en periodiek geëvalueerd, zowel naar wenselijkheid, prioriteit als grootte.
– Externe subsidies maximaal gebruiken en samenwerken met private partners.
2. Ruimtelijke Ordening
– In de complexe dossiers van Ruimtelijke Ordening is een oplossing aanbieden essentieel. We moeten realist zijn, eigendomsrecht respecteren, rekening houden met het gemeentelijk budget en de effecten op milieu, mobiliteit en omgeving.
– De gemeente zorgt voor ambitieuze stedenbouwkundige voorschriften, ontwikkeling met oog voor groen, parkeren, afvalbeleid, open ruimte/speelruimte…
– De opwaardering van Temse-centrum is een absolute prioriteit, in het bijzonder de (winkel)as Pastoor Boelstraat – August Wautersstraat, inclusief een deel van de Akkerstraat en de Gasthuisstraat. Het totaalplan houdt rekening met de ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, mobiliteit, winkelvriendelijkheid, groen- en rustvoorzieningen. In de Gasthuisstraat omvat het totaalplan ook:
• OCMW-site, met o.m. een nieuw wzc met zorgflats, kortverblijf, ondergrondse parking, onderzoek naar de mogelijkheid van (en nood aan) assistentiewoningen, mogelijke inplanting polikliniek, herbestemming administratief complex
• ISA site: verschillende vormen van bewoning, handelspanden, diensten, parking, groen, openbare ruimte
– Wilfordkaai: meerwaarde geven aan de Wilfordkaai als toeristisch uithangbord van Temse en als verbinding tussen Markt en park.
– Reglement verplichting garages in/bij woningen.
– Visie op wonen, woonuitbreiding, leven in de kern.
• Een vernieuwde visie op ruimtelijke planning, die rekening houdt met de maatschappelijke evolutie 2020-2040, in evenwicht met de groene omgeving, inbreiding en verdichting, met respect voor het eigendomsrecht. Betaalbaar wonen, ontwikkelen en communiceren naar de burger, rekening houdend met de verwachte bevolkingsgroei en op basis van die kennis inzetten op alternatieve woonvormen: duurzaam wonen, ouderenzorg, betonstop… Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen
– Bijzonder aandachtspunt: betaalbaar wonen, met de mogelijkheid tot het creëren van een gewaarborgd aanbod voor:
• Inwoners van Temse
• Bescheiden woningen (voor gezinnen die te veel verdienen voor een sociale woning en onvoldoende voor een woning op de privémarkt)
– De mogelijkheid van een sociaal verhuurkantoor onderzoeken.
– Revisie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, met behoud van voldoende openbare ruimte en inbegrip van voorzieningen voor recreatie en speelruimte.
– Verloedering, verwaarlozing, leegstand en verkrotting nadrukkelijker aanpakken.
– Verbeteren kwaliteit van bestaande woningen (o.a. goede isolatie).
• Inzetten op advies en premies om woningen te kunnen aanpassen aan het ouder worden
• Woonzekerheid bevorderen, ook voor de zwaksten via Bemoeizorg (opdracht uitbreiden tot de privésector)
– De gemeente wil alle nodige inspanningen doen om groenzones te behouden: huidige (openbare) groenzones (in woonzones, industriegebieden…) binnen gemeentelijke bevoegdheid 100% vrijwaren, bestendigen voor de toekomst en verbinden.
– De gemeente moet zich maximaal inzetten om de verschillende kernen, zowel in het centrum als in de deelgemeenten, leefbaar te houden en te voorkomen dat deze kernen en dorpen ‘slaapcentra’ worden.
– Onderzoek naar een gedragen oplossing voor de ex-steenbakkerij in Steendorp i.s.m. partners
3. Openbare Werken
– Structureel onderhoud van de wegen en voetpaden.
– Uniform beeldplan openbare ruimte voor het totale grondgebied: overal dezelfde paaltjes, fietsenstallingen, banken, vuilbakjes, bushokjes… Draaiboek opstellen en gefaseerd uitvoeren.
– IT-reflex om bij grote wegenwerken de nodige wachtbuizen aan te leggen voor realisatie van een glasvezelring.
– Milieuvriendelijke waterhuishouding door te investeren in het vernieuwen resp. aanleggen van rioleringsnetwerken.
– Nieuwe projecten met grote rioleringsdossiers worden i.s.m. mobiliteit uitgewerkt. Daardoor kan er gerichter werk worden gemaakt van een grotere verkeersveiligheid.
– Een goede planning en communicatie naar de burger en overleg met andere diensten, overheden…, zodat projecten op elkaar afgestemd zijn (ook in de uitvoering) en elkaar niet overlappen.
– Optimaliseren van aanvragen voor inname openbaar domein, verhuren van verkeersborden, nadarhekkens, evenementen… m.b.t. efficiënt gebruik voor diensten, politie en burgers.
4. Groen, Natuur, Landbouw
Onze inwoners moeten meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de openbare groenzones. We willen daarom inzetten op vlotte toegankelijkheid en verbinding van de zones en op kennis van de inwoners:
– Groenzones actiever promoten (communicatiecampagne – link met Toerisme).
– Verdere opwaardering van het Scheldepark en het park toegankelijker maken, ook via de Scheldedijk.
– Actualiseren stand van zaken voetwegels en verbinden, actief promoten.
– Aandacht voor creëren en promoten van groenruimtes, groene speelzones in elke deelgemeente (avontuurlijk spelen).
– Bemiddelen voor de aankoop door het Provinciebestuur van de overige kleiputten langs de Hofstraat.
– Durmetuin onttrekken aan de privé binnen de ontwikkeling van het project ‘Tielrode Groenpool’.
– Klein en Groot Broek met speelbos in Elversele verder ontwikkelen met Finse looppiste.
– Uitbouw en nieuwe aanleg geboortebossen
– In nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg opvolgen en sturen van de Sigmaplanwerken, cf. verdere afwerking Klein en Groot Broek, Schauselbroekpolder, potpolder Tielrode + compenserende maatregelen in functie van de gemeente + communicatie omtrent de werken.
– De gemeente wil de landbouw leefbaar houden en faciliteren: ondersteunen van ‘nieuwe landbouwactiviteiten’, korte-ketenpromotie, jaarmarkten attractiever maken, landbouwoverleg intensifiëren, landbouwmarkt promoten…
– Bestendigen van de vele speelpleintjes en waar/indien nodig: verbeteren i.s.m. de Groep Intro voor de ontwikkeling en aanmaak van nieuwe speeltuigen.
– Verdere uitbouw Natuurhuis als uitvalsbasis voor natuureducatie naar scholen en verenigingen toe.
– Waar mogelijk en aangewezen: aanleggen van uitwijkstroken op landelijke wegen.
– Participatie en medewerking m.b.t. het provinciaal project ‘Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek’.
– Kwaliteitsvol groen aanplanten in publieke ruimten.
5. Milieu en Duurzaamheid
– Er moet intens verder gewerkt worden aan een nettere gemeente. Daartoe is een coherent beleid tussen gemeentelijke actie en sensibiliseren van inwoners een noodzaak: mensen sensibiliseren, buurten betrekken en verantwoordelijkheid geven, ‘mede-eigenaarschap’ van de burger. In deze context kan een burgerbudget voor propere straten overwogen worden.
– Principe hanteren: de vervuiler betaalt.
– Interne afvalproductie van de gemeente in kaart brengen en reduceren (cf. Diftar). Temse moet over 6 jaar het aantal kg restafval doen dalen met ca. 30%.
– Aanstelling gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar, uitbouw en optimalisatie werking intergemeentelijk recyclagepark.
– De luchtkwaliteit moet omhoog. Hierover bestaan bovenlokale richtlijnen. De gemeente ziet dit als een prioritair thema. In deze context, ook: sluipverkeer tegengaan, alternatieve vervoermogelijkheden: waterbus, elektrische step, autodelen/cambio, deelfiets…
– Temse heeft een netwerk aan dijkfietspaden. Ook onze woonkernen moeten fietsvriendelijker worden. De gemeente levert de nodige inspanningen om fietsgebruik te stimuleren en fietsers een veilige verkeersomgeving te bieden.
– Het grondgebied van Temse inkleuren met de reeds spontaan ontwikkelde buurtactiviteiten en initiatieven nemen om de witte vlekken in te vullen via participatie en overleg.
– Strenge aanpak van sluikstorten (cf. GAS).
– Zwerfvuilcampagnes optimaliseren (cf. ‘Schoon Volk’, ‘Mooimakers’).
– Optimaliseren inzet mechanische machines voor het reinigen van het openbaar domein, uitbouw reinigingsteam: borstelveegmachines, straatafvalzuigers… Mensen bestendig sensibiliseren.
– De gemeente geeft het goede voorbeeld inzake klimaatneutraliteit en engageert zich voor het ondertekenen van het vernieuwde burgemeestersconvenant (tot 2030) i.s.m. Interwaas. .
– Duurzame mobiliteit.
– Zoeken naar alternatieve vormen van energie opwekken of CO2 onttrekken (vb. stadstuinen, groenmuren, groendaken…).
– Duurzaam aankoopbeleid (protocol om standaard te bekijken, is het prijs/kwaliteit?).
– Gemeente ondersteunt groepsaankopen (zonnepanelen, groene stroom, dak- en gevelisolatie…).
– Een beleidsvisie duurzame energie opstellen.
6. Mobiliteit
– Inzetten op de veiligheid van de zachte weggebruiker.
– Goede toegankelijke voet- en fietspaden met aandacht voor personen met een beperking.
– Oprichten van een mobiliteitsoverleg of -raad.
– Actieve mobiliteitsreflex bij omgevingsdossiers van Ruimtelijke Ordening.
– Hoe kunnen we het sluipverkeer bannen uit de gemeentekernen? Bereikbaarheid nastreven voor wie écht in de gemeentekern moet zijn.
– Onderzoek naar het invoeren van éénrichtingsverkeer in bepaalde straten in het kader van een circulatieplan.
– Bij elke bouwaanvraag moet goed worden onderzocht wat de impact is op het plaatselijk verkeer én met aandacht voor beschikbare autostaanplaatsen en berging voor fietsen.
• Stedenbouwkundige verordening: garages, autostaanplaats opleggen
– Parkeerbeleid: onderzoek naar/haalbaarheid nagaan van
• Invoeren van bewonerskaarten
• Lang parkeren aan de rand van het centrum
• Kort parkeren in de handelskern
• Gratis parkeren, mede in acht genomen winkelzones (beperkte duurtijd)
• Gratis parkeren verhogen naar 30 minuten
• Parkeercomfort uitwerken voor zorgverstrekkers
– Verder inzetten op actief fietsbeleid.
– Aanleggen veilige fietsinfrastructuur
• Fietssnelweg – spoorlijn 54
• Fietsstraten
• Fietspaden
o Doornstraat
o Eigenlo
o Hoogkamerstraat
o Conflictvrij kruispunt Gasthuisstraat – Doornstraat
– Straten en wijken op de juiste manier inrichten, zodat ze de verkeersveiligheid verhogen en spontaan de opgelegde snelheid afdwingen.
– Verder uitbouwen van een aangepaste verkeersinfrastructuur aan schoolomgevingen.
– De mogelijkheid onderzoeken m.b.t. de inrichting van schoolstraten, in overleg met de straatbewoners
– IJveren voor de aanleg N485 met veilige fietsvoorzieningen.
– Visieontwikkeling voor traject Legen Heirweg – Cauwerburg.
– Duurzame mobiliteit door inrichten van mobipunten met deelwagens, deelfietsen, oplaadpalen, lockers – leverpunten.
– Fiets-o-theek: uitlenen voor lange termijn van kinderfietsen.
– Steeds aandacht hebben voor kinderen (Kindvriendelijke gemeente).
7. Patrimonium
– Aanstellen gebouwenverantwoordelijke.
– Er wordt gefaseerd werk gemaakt van de herbestemming en nevenbestemming van de kerken, met een religieuze erfgoedreflex.
– Begraafplaatsen:
• Algemeen beleid uitwerken
• Systematische aanpak van de restauratie van de 86 als monument beschermde graven
• Waarde en betekenis begraafplaats Temse bekendmaken, o.a. door kerkhofwandelingen en brochure
• Studie van de begraafplaatsen van de deelgemeenten
– Herlokalisatie van de gemeentelijke Technische Dienst door aankoop van een bedrijfspand (kantoorruimte, stalplaats wagens, containers, machines e.a., douches, uitbreiding containerpark…).
– Restauratie torenkraan Boelwerf.
– Renovatie beschermd gebouw De Watermolen.
– Wagenpark en machines: de gemeente zorgt voor een duurzaam, efficiënt, ecologisch en economisch machine- en wagenpark:
• Inventarisatie en evaluatie van wat er is
• Bij de opmaak van een bestek worden automatisch duurzame linken bepaald
• Duurzaam aankoopbeleid
– Onderzoek naar de bouw van een multifunctionele infrastructuur op de Velle (mogelijk gerelateerd aan de kerk), rekening houdend met de school en het verenigingsleven.
8. Economie
– Regelmatig overleg met de verschillende economische actoren.
– Actief ondersteunen van bedrijventerrein-management (BTM). Nu actief op TTS, kan uitgebreid worden naar De Zaat en eventueel ex-Constructam.
– Ondersteunen van acties vanuit de handelaars/horeca/ KMO/bedrijven.
– Ondersteunen van lokale handelaars/horeca/KMO/bedrijven via verschillende gemeentelijke acties, projecten en premies.
– Bijzondere aandacht voor het winkel/horeca/handelsgebeuren binnen de herwaardering van de gemeentekern.
– TTS-reconversie-dossier afwerken.
– Aandacht voor alle KMO-zones in Temse m.b.t. infrastructuur, veiligheid, bekendheid, bewegwijzering.
– Werk maken van een transparant belastingregime. Herwerken van de verschillende bedrijfsbelastingen: algemene bedrijfsbelasting, motorenbelasting, andere kleine taksen (reclameborden…), aandeel in de OV is voor grote bedrijven zeer zwaar.
– Waar mogelijk: PPS-constructies.
– Proactieve aanpak van leegstand, ontwikkelen van een leegstandsbeleid voor handelspanden en bedrijfspanden, bedrijfsruimtes.
– Optimaliseren van het KMO-loket.
– Bevorderen van de samenwerking met ondernemersverenigingen door startende bedrijven met hen in contact te brengen.
9. Veiligheid en Politie
– Ingevolge de evolutie van de maatschappij, de wetgeving (en haar verplichtingen), de diensten, het personeel… heeft de politiezone acuut nood aan een fysische bijbouw. De accommodatie in AC De Zaat dient uitgebreid.
– In toenemende mate moeten middelen voorzien worden om de externe en interne prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan te kunnen uitvoeren (inbraken, druggebruik, ongevallen met lichamelijk letsel, overlast, schijnhuwelijken…).
– Plaatsen van 33 camera’s op kwetsbare plaatsen.
– Bestuurlijke handhaving, o.m. het opnemen van bepalingen in gemeentelijke politieverordeningen inzake vergunningen voor nachtwinkels, horecazaken e.a.
– IJveren voor de verdere invulling van het kader.
– Nastreven diversiteit bij politiepersoneel (afspiegeling bevolking).
– Uitbouw ANPR-camerabeleid (uitbreiden locaties).
– Aandachtspunt: oefeningen m.b.t. nood- en interventieplannen.
– Optimaliseren van de GAS-werking.
– Buurtveiligheid en veiligheid op straat zijn prioritair. Geïntegreerd beleid van preventie- en controleacties. Samenwerking van straathoekwerkers, camerabewaking, sensibiliseringsacties, GAS-reglement…
– Samenwerken met en bevorderen van Buurt Informatie Netwerken (BIN).
– Intensifiëren werking LIVC (Lokale Integrale Veiligheidscel)
– Verder digitaliseren van de politionele informatie, waarbij wordt gestreefd naar
• mobiel werken in een beveiligde digitale omgeving (mobile office)
• eenmalige vatting van de gegevens
• delen van info met partners (gemeentediensten, parketten, rechtbanken…) op éénzelfde platform om verwerkingssnelheid en -accuraatheid te verhogen
• automatiseren van processen om een groter aantal controles te kunnen uitvoeren, zonder de werkbelasting te verhogen
Digitalisering zou er dus voor moeten zorgen dat politiemensen meer met politie- dan met administratief werk bezig zijn en dat één en ander beter is op te volgen.
10. Welzijn
– Opmaak Sociaal Beleidsplan.
– Oprichten Welzijnsvereniging.
– Oprichten zorgloket in het sociaal welzijnshuis.
– Verdere uitwerking van een fysisch Huis van het Kind, inclusief de centralisering van de dienst op de OCMW-site.
– Opstellen van een Ouderenbeleidsplan (als onderdeel van het Sociaal Beleidsplan).
– Onderzoek uitbreiding en modernisering Buitenschoolse Kinderopvang.
– Gerichte initiatieven in het kader van ‘kindvriendelijke gemeente’, met onder meer werken aan een eerstelijnszorg ‘kinderzaken’.
– Realisatie nieuwbouw wzc De Reiger met zorgflats, kortverblijf, ondergrondse parking…
– Terugdringen van kansarmoede onder Vlaams gemiddelde.
– Actief op zoek gaan naar ouderen die in eenzaamheid geraken en sociaal geïsoleerd zijn.
– Invoeren van algemeen project Bemoeizorg (ook voor sociale verhuurkantoren en de privésector) ten einde uitzettingen te beperken.
– Samenwerken met verenigingen (vb. Welzijnsschakels) om armoede te detecteren.
– Ondersteunen van verenigingen die inzetten op armoedebestrijding.
– Toegankelijkheid van overheidsgebouwen en handelszaken mee verwerken in omgevingsvergunning.
– Verder uitwerken van het Sleutelpasbeleid.
– Sociale bijstand en leefloon koppelen aan duidelijke engagementen m.b.t. talenkennis, integratie, onderwijs, gezondheid en werkbereidheid. Bij duidelijk gebrek aan engagement kan het lokaal bestuur sanctionerend optreden.
– Straathoekwerker.
– ‘Outreachend’ werk binnen het welzijnsaanbod, o.a. rond taalstimulering, inschrijving van kleuters in het onderwijs, brooddozenproblematiek…
– De nood onderzoeken aan assistentiewoningen en daarop inspelen.
– Temse uitbouwen als ‘dementievriendelijke’ gemeente, inclusief aandacht voor jongdementie.
– Onderzoek naar de inzet van de seniorenmobiel buiten de werkuren.
– Inzetten op alcohol-, drugs- en verslavingspreventie.
– Het beleid verder uitbouwen dat er op gericht is om ouderen zo lang als mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Dat houdt onder meer ook maatregelen (verplichtingen en stimuli) in rond toegankelijkheid van openbare gebouwen en handelszaken.
– Project ‘Voedsaam’ verderzetten. Zorgen voor voedselvoorziening voor wie het nodigt heeft i.s.m. het OCMW en de vzw Cura.
– Buurten zijn ontmoetingsplaatsen voor onze inwoners. Sterke buurten vormen een belangrijke meerwaarde. De gemeente doet inspanningen om buurten te inspireren, te laten ontplooien en versterken. Voldoende toegankelijke ontmoetingsruimten in elke deelgemeente/gehucht. De ISA- en OCMW-site zouden een middenplein kunnen hebben als ontmoetingsruimte.
11. Integratie en Inburgering
– Onze gemeente heeft een veelheid aan herkomst en nationaliteiten. Het is mede een taak van de gemeente om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en Temse ervaart als een warme plek. De gemeente faciliteert ontmoeting en dialoog en gaat actief opzoek naar kansen. De gemeente inspireert en activeert burgers om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen in dit verhaal.
– De socio-culturele verenigingen stimuleren om een meer daadkrachtige rol te spelen in de groei naar verbondenheid tussen de gemeenschappen. Zij moeten – net als het gemeentebestuur – bijdragen tot het bekendmaken van Temses aanbod in het algemeen en het verenigingsleven in het bijzonder.
– Gemeente ondersteunt initiatieven ter bevordering van inburgering.
– Scholen en verenigingen zijn een belangrijk bindmiddel.
– Om alle inwoners met een migratie-achtergrond te betrekken bij het dagelijkse leven, is het noodzakelijk om vanuit alle beleidsdomeinen aandacht te hebben voor en acties te ontwikkelen.
– De taal is een sleutel tot integratie. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kennis van het Nederlands. De uitbreiding van het bestaande aanbod is aangewezen.
– Ter bevordering van de sociale cohesie en het dichter bij elkaar brengen van de culturen worden bestaande organisaties (vb. Temse kleurt) verder uitgebouwd en nieuwe initiatieven ontwikkeld.
– Een kordaat beleid i.v.m. rechten én plichten draagt bij tot het harmonieus samenleven.
– Buurtwerking promoten, bruggenbouwers inzetten.
12. Personeel/Gemeentelijke diensten
– Eigentijds personeelsbeleid en professionalisering.
– Deontologische code.
– Loketfunctie evalueren.
– Uitwerken van front & backoffice.
– Openingsuren evalueren.
– Praktijkgericht onthaal van nieuw personeel.
– Nieuw organogram, dat rekening houdt met de samensmelting met het OCMW.
– In de mate van het mogelijke: nastreven personeel = afspiegeling van de bevolking.
– Optimalisering interne communicatie.
– Uitbouw van de Groen-, Milieu- en Technische Dienst tot één uitvoerende dienst met een manager aan het hoofd om alles te sturen en te coördineren.
13. Onderwijs en vorming
– Onze gemeente biedt kansen aan de inwoners om zich te ontplooien en zet mee in op ‘een leven lang leren’.
– Actief Nederlands taalbeleid.
– IJveren voor de ondersteuning en uitbreiding van het secundair onderwijs.
– Beschikbare schoolinfrastructuur optimaal benutten. Gemeente kan de coördinatie en ondersteuning op zich nemen.
– Vinger aan de pols houden bij de capaciteitsproblemen en zorgen voor een doordachte aanpak.
– Gemeente ondersteunt en informeert de inwoners over het scholenaanbod.
– Organiseren en ondersteunen van muziekkampen, techniekkampen (cf. subsidies).
– I.s.m. politie werken aan verkeersveilige schoolomgevingen.
– Huiswerkbegeleiding, kleuterparticipatie (kijken naar externe partners voor ondersteuning, cf. huiswerkbegeleiding).
– Verder zetten van de digitalisering van de diensten binnen het lokaal bestuur, maar tegelijk bereikbaar blijven voor mensen die niet vertrouwd zijn met de digitale evolutie.
– Blijven inzetten op volwassenenonderwijs via CVO en LDC met aandacht voor kennis van digitale middelen.
– Deeltijds onderwijs blijven faciliteren en ondersteunen, bereikbaar houden voor iedereen, inclusief samenwerking met de vrijetijdssector.
– Werken aan (on)geletterdheid (taal, rekenen, digitale vaardigheden, maatschappijleer…), cf. Basiseducatie..
– Programmatie inzake vorming, informatieverstrekking, ontspanning binnen het LDC verder versterken.
14. ICT en Digitalisering
– Vernieuwing gemeentelijke website, zodat hij geschikt is voor PC’s, smartphones en tablets.
– De installatie van digitale gemeentelijke infoborden.
– Voldoende investeren in het up-to-date houden van het ‘informaticapark’, met uitbreiding van het e-loket en het voorzien van nuttige app’s voor het gebruik van diensten binnen het lokaal bestuur.
– Digitalisering moet verder aangewend worden om de communicatie met de burger zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk te maken.
15. Communicatie
– Ontwikkelen gemeenschappelijk Communicatiebeleid voor gemeente en OCMW: opmaak Communicatiebeleidsplan.
– Op punt stellen van een intern communicatienetwerk: opleiding geven aan medewerkers, het aanstellen van een communicatieverantwoordelijke/antenne per dienst/cluster. Oprichten van een communicatiestuurgroep die verantwoordelijk is voor het uittekenen van een intern communicatienetwerk.
– De dienst Communicatie uitbouwen tot een volwaardige dienst, voor gemeente en OCMW.
– Externe communicatie evalueren en optimaliseren, inclusief onderzoek naar eigentijdse kanalen zoals Stadsapp op smartphone.
– Ontwerpen van een nieuwe huisstijl.
– Vernieuwing van de website.
– De (4) aankondigingsborden (voor evenementen) vervangen door digitale infopanelen.
– Intranet. Het opstarten van dit intern communicatiekanaal komt de interne en externe communicatie ten goede.
– Participatieve communicatie: voortzetting samenwerking participatieplatfom Citizenlab.
– Crisiscommunicatie uitbouwen, structureren en systematiseren, vooral m.b.t. BE Alert en Alert SMS.
– Vertalen gemeentelijk meerjarenplan naar diverse doelgroepen (jongeren, senioren, kansarmen…).
– Communiceren op maat van de verschillende doelgroepen.
– Themagebonden communicatieacties. Informatie brengen op maat: dezelfde boodschap op verschillende dragers voor verschillende doelgroepen.
16. Participatie
– Uitwerken actief participatiebeleid.
– Ambtenaar bevoegd voor participatie.
– Digitaal participatieplatform verder inzetten.
– Proefproject start Dorpsraden.
– Onderzoek naar burgerbegroting.
– Betrokkenheid bij relevante dossiers.
– Adviesraden opwaarderen, inclusief de leden motiveren tot grotere betrokkenheid bij en kennis van het plaatselijke gebeuren, inzonderheid op het domein waarover zij advies uitbrengen.
– We treden ook buiten de grenzen van de klassieke adviesraden en voorzien participatietrajecten in functie van de aard en de omvang van de problematiek.
17. Senioren: Zorg
– Uitgangspunt: ouderen zo lang mogelijk in eigen omgeving houden, indien gewenst. Dit impliceert kwalitatieve zorg aan huis.
– Mantelzorg ondersteunen, zowel financiële (uitbreiden gemeentelijke zorgpremie) als niet-financiële ondersteuning.
– Herinvulling OCMW-site.
– Dagprijzen in WZC betaalbaar en realistisch houden. Kwaliteit bewaken.
– Integreren van plaatsen voor personen met een handicap in het WZC.
– Ouderenzorg in het WZC vergt een vernieuwde aanpak: van patiënt naar klant.
– Uitwerken van een samenwerking van eerstelijnszorgers.
– Langer thuiswonende ouderen: meer professionele, maar ook informele zorg vanuit de omgeving. Dit impliceert de oprichting van buurtgerichte zorgnetwerken gecoördineerd vanuit het lokaal bestuur.
– Actief op zoek gaan naar zorgbehoevenden door middel van huisbezoeken, telefooncirkels, gezelschapsdienst.
– Lokaal bestuur zorgt maximaal voor de aanpak van ‘onderbescherming’.
18. Vrije tijd
– Zie Cultuur, Sport, Toerisme, Jeugd, Senioren, Vrijwilligers, Welzijn…
– Organiseren van een nieuwjaarsreceptie als verbindende factor met de bevolking.
– Oppuntstelling evenementenplatform.
19. Cultuur en Erfgoed
– Het subsidiereglement herbekijken en optimaliseren in functie van de huidige noden.
– Digitaal uitleensysteem + efficiënte maatregelen en moderniseren van de bibliotheek.
– Mobiele bibliotheek i.s.m. andere Wase gemeenten.
– Gevarieerd aanbod van tentoonstellingen.
– Het kunstpatrimonium systematisch laten restaureren en openbaar maken.
– Het kunstpatrimonium van het OCMW aan het gemeentepatrimonium toevoegen en de werking uniformiseren.
– Renoveren van het Gemeentemuseumgebouw + her-denken en herinrichten vaste tentoonstelling (2de verdieping).
– Uitwerken van een erfgoedbeleid i.s.m. met ERF-punt, waarbij een visie wordt ontwikkeld omtrent wat we wensen te behouden, beschermen en wat mag afgebroken worden. Ook in het her/nevenbestemmingsproces voor kerken moet een gezonde erfgoedreflex aanwezig zijn.
20. Sport
– De gemeente brengt het vrijetijdsaanbod in kaart en gaat op zoek naar blinde vlekken.
– Schoolgebouwen ook buiten de uren openstellen voor verenigingen.
– Sportaccommodatie aanwenden voor senioren tijdens de weekdagen.
– Gemeente organiseert vrijetijdsactiviteiten, laagdrempelig, voor iedereen.
– Intensifiëren van de (mogelijke) samenwerking tussen de scholen en de sportclubs.
– Bij het oprichten van nieuwe infrastructuur moet de gemeente het maximum doen om samen met het onderwijs projecten in te dienen bij de Vlaamse overheid.
– In een eerste fase gronden verwerven of de bestemming omzetten om een mogelijke uitbreiding van het sportpatrimonium toe te laten. In een volgende fase deze gronden aanwenden om de meest nijpende tekorten op te vangen. Daarvoor moet een intensieve consultatie met de stakeholders plaatsvinden.
– Evaluatie sporthallen, sportaccommodaties, terreinen…: behoud en renovatie? Nieuwbouw?
– Aangepaste sportkampen voor tieners.
21. Jeugd
– Opmaak van een Jeugdbeleidsplan, inclusief de werking van JOC De Nartist, met inspraak van kinderen en jongeren.
– Aandacht voor speelruimte voor verschillende leeftijdsgroepen in wijken en deelgemeenten + goed communiceren waar de speelruimtes zijn.
– Als kind- en jeugdvriendelijke gemeente maakt Temse actief werk van een lokale vertaling van kinderrechten en de thema’s opgenomen in het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenplan.
– IJveren voor de blijvende erkenning als ‘Kindvriendelijke gemeente’.
– JOKER-toetssteen invoeren bij alle beleidsbeslissingen: beleidsmakers, diensten en ambtenaren denken na over de mogelijke effecten op en gevolgen van beslissingen op kinderen en jongeren (Jongeren en Kinderen Effecten Rapport).
– Kinderen en jongeren aanmoedigen om zelf aan participatie te doen en projecten op te zetten, o.a. door projectsubsidies en expertise.
– Uitbouwen en uitbreiden informatienetwerk Huis van het Kind.
– Veilig fietsen promoten: ouders aanmoedigen om kinderen te laten deelnemen aan het verkeer, fietscursussen, fietspoolen naar school, fiets-o-theek inrichten…
– Spelen: bestaand speelweefsel in de kijker zetten, veilige verbindingen maken van en naar speelplekken, speelweefselplan opmaken, nieuwe speelplekken creëren door participatieprojecten op te zetten (vb. paardenpolder Tielrode), avontuurlijk spelen promoten, Scheldepark…
– Infrastructuur: buitensportinfrastructuur meer toegankelijk maken, ook jongerentarieven hanteren, scholen stimuleren en ondersteunen (reglement, afspraken) om hun ruimte open te stellen voor andere verenigingen.
– Wonen: open (speel)ruimte voorzien in ruimtelijke voorschriften, pop-upprojecten stimuleren in leegstaande infrastructuur, vb. via projectsubsidie.
– Uitbouw werking Drugpunt Waas en inzetten op sensibilisering.
– Aandacht voor jeugdwerkloosheid. Onderwijs: activeringsprojecten ondersteunen om langdurig werkloze jongeren aan het werk te krijgen.
– Onderzoek naar jeugdwerkstraten (cf. veilige vrijetijdsbesteding voor kinderen).
– Kinderopvang: infrastructuur aanpassen aan hedendaagse noden.
– Jonge vrijwilligers ondersteunen en coachen in hun engagement.
22. Toerisme
– Het toerismebeleid wordt verder uitgebouwd:
• instandhouding en uitbouwen van wat voorhanden is.
• optimalisering en uitbreiding van de bezienswaardigheden
• actualiseren van het aanbod wandelingen + uitbreiden, vb. ‘Achter den Bos’, ‘Tazuur en Tazijn’ (= stripwandeling)
• verder bouwen aan de culinaire wandeling en de gestructureerde organisatie en promotie van Temsese producten (cf. streekproductenbeurs)
• verdere uitbouw ‘Temse, stripgemeente’
• bevorderen en promoten groentoerisme
• uitwerken van een horecabeleidsplan
• verder ijveren voor de komst van de waterbus
• publicaties: nieuwe toeristische gids, nieuwe brochures over de maquettes in AC De Zaat (i.s.m. Op Stoapel), het gemeentehuis, kerkhofwandeling…
• intensifiëring toeristische promotie, o.m. door deelname aan beurzen en public relations
• inspelen op opportuniteiten (vb. project Scheepswerven in beeld, Scheldefeesten, Fototentoonstelling langs de Schelde…)
• Verder uitbouwen van interne combinatiemogelijkheden van de verschillende wandelingen in Temse.
• Promoten van meerdaags toerisme.
23. Vrijwilligers
– Vrijwilligers bieden een belangrijke meerwaarde, op de meest uiteenlopende domeinen. Temse is een ‘vrijwilligersvriendelijke’ gemeente en tracht zoveel mogelijk initiatieven te nemen om vrijwilligerswerk zo eenvoudig mogelijk te maken, d.w.z. zonder al te veel administratie of niet van bovenaf opgelegde regelgeving.
– De vrijwilligers worden jaarlijks nadrukkelijk in de kijker gezet.
– Vrijwillige wijkwerkers als bruggenbouwers.
– Vrijwilligerswerking verder stimuleren en ondersteunen.
– Digitaal vrijwilligersloket (senioren informeren over mogelijkheden van vrijwilligerswerk).
– Vrijwilligersbrochure actueel houden en ruim verspreiden.
– Financiële gelijkschakeling vrijwilligers.
– Nieuwe inwoners briefen en stimuleren naar vrijwilligerswerk.

24. Dierenwelzijn
– Sensibiliseren voor vakanties.
– Streng optreden tegen broodfok.
– Meldpunt voor achtergelaten, verwaarloosde en vermiste dieren.
– Evaluatie gebruik vuurwerk.
– Samenwerking m.b.t. zwerfkatten.
– Hondenloopzones en speeltuin (geen hondenweide) met strenge regels.
– Info op gemeentelijke website, vb. lijst dierenartsen, wachtpost, wetgeving i.v.m. chippen en steriliseren…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *