Gemeente heeft huiswerk klaar: Belastingen stijgen niet, ondanks 70 miljoen euro aan investeringen

TEMSE – Meer dan 70 miljoen euro investeert het gemeentebestuur van Temse de komende jaren. Geld dat naar onder meer wegenwerken en veiligheid gaat.

“70 miljoen euro: dat is één van de hoogste bedragen sinds de Tweede Wereldoorlog”
Burgemeester Luc De Ryck

Coalitiepartijen CD&V, N-VA en Open VLD stelden maandagavond tijdens de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 voor. “We investeren in totaal meer dan 70 miljoen euro. Dat is één van de hoogste bedragen sinds de Tweede Wereldoorlog”, zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). Een groot deel van dat geld, 31,5 miljoen euro, gaat naar de bouw en inrichting van het nieuwe woon-zorgcentrum De Reiger op de OCMW-campus. Een bedrag dat al bekend was en een werk dat al bezig is.

Meer dan 10 miljoen euro gaat naar de heraanleg van verschillende straten en fietspaden. Voor het onderhoud van wegen en voetpaden wordt nog eens 7,9 miljoen euro uitgetrokken, een verhoging van 420.000 ­euro.

33 camera’s
Ook in veiligheid wordt er geïnvesteerd: er wordt 2,75 miljoen euro uitgetrokken voor het centrale politiegebouw in De Zaat. De oppositie vroeg of dat wel een wijze investering is. “In 2024 komt er mogelijk een gefuseerde politiezone Waasland”, zegt Bert Bauwelinck van oppositiepartij Tesamen. “Wat moeten we met dat splinternieuwe gebouw doen als de politie verhuist naar Beveren?” Burgemeester De Ryck antwoordde dat een modernisering en uitbreiding echt wel nodig zijn. “Die fusie is overigens koffiedik kijken. We denken niet dat ze op korte of middellange termijn zal plaatsvinden.”

Staat ook in de plannen: er komen 33 camera’s op het grondgebied van Temse, vooral in het centrum.

Ook voor onder meer de sportinfrastructuur en klimaatvriendelijke maatregelen wordt geld uitgetrokken. Zo wordt het intern wagenpark vergroend.

Belasting op nachtwinkels
De personenbelasting en de opcentiemen worden niet verhoogd. Dat ze ook niet verlaagd worden, betreurt de oppositie. Bij de gezinsbelasting komt er een korting van 15 euro voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Het bestuur zet wel harder in op sturende belastingen: er komen er bij voor onder meer leegstand en nachtwinkels, en de belastingen op verkrotting en tweede verblijven worden gevoelig verhoogd.

Klik hieronder door voor een volledig overzicht van de investeringen

Het Lokaal bestuur Temse heeft zijn huiswerk voor de komende jaren klaar.

Na hard werk, in een zeer constructieve en open sfeer tussen de coalitiepartners en in nauwe samenwerking met de ambtelijke component, zijn we verheugd om op de gemeenteraad van 30 december 2019 het Meerjarenplan 2020-2025 Samen Stroomopwaarts te kunnen voorleggen.
Het Meerjarenplan is de concrete uitwerking van de beleidsverklaring, die CD&V, N-VA en Open-VLD bij het begin van de legislatuur voorlegden, wezenlijk aangevuld met suggesties en noden die door de ambtelijke component en via het participatietraject werden aangebracht. Het is een weergave van de toekomstplannen van het Lokaal Bestuur.
Het spreekt vanzelf dat het plan aansluit bij het beleid van de voorbije jaren.
Budget in evenwicht en ruimte voor investeringen!

Het Lokaal Bestuur Temse bestaat vanaf 1 januari 2020 uit 4 entiteiten: het gemeentebestuur, het OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en de welzijnsvereniging Sleutelzorg.
De financiën van deze 4 entiteiten vastleggen voor de komende 6 jaar was geen eenvoudige opdracht. Daaraan zijn dan ook heel wat oefeningen voorafgegaan.

Het uitgangspunt was om de dienstverlening naar de inwoners en verenigingen te waarborgen resp. te bevorderen, zonder afslanking van personeel en met ruimte voor infrastructurele investeringen.
Bij de dienstverlening zijn er ook de 2 externe partners die instaan voor de algemene veiligheid. Beide overkoepelende organisaties vragen meer middelen voor extra personeel en de actualisering en optimalisering van de hulpverlening. De komende jaren ontvangt de politiezone Kruibeke-Temse €24 000 000, de Hulpverleningszone Waasland (Brandweer) €10 600 000.
Tegelijk worden de niet-sturende belastingen zoals de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting niet verhoogd.
Bij de gezinsbelasting komt een bijkomende korting van €15 voor alleenstaanden en éénoudergezinnen tot 2 kinderen onder de vorm van een cadeaucheck.

De nodige financiële ruimte werd o.a. gevonden door interne efficiëntie-oefeningen te doen, waarbij de werkingskosten nauwkeurig werden doorgelicht en aangepast.
Er wordt ingezet op de sturende belastingen. Er komen erbij voor leegstand, nachtwinkels, shishabars en niet-geadresseerd drukwerk. De belastingen op verkrotting en tweede verblijven worden gevoelig verhoogd. Daardoor wordt ruimte gecreëerd voor het plannen en uitvoeren van toekomstig beleid.
De komende jaren investeert het Lokaal Bestuur dus €70 000 000 (d.i. ca. €2 300 per inwoner), één van de hoogste bedragen ooit.
Daarnaast worden ook nieuwe beleidsaccenten gelegd zoals: handhavingsbeleid, GAS verkeer, drugpreventie, dierenwelzijn, duurzaamheid, brugfiguur in het kader van flankerend onderwijsbeleid, participatie, evenementenloket.

Een blik op de toekomst

Mobiliteit en Openbare Werken

We zetten in op een vlot bereikbaar en verkeersveilig Temse. Hierbij hebben we vooral ook aandacht voor zachte weggebruikers en duurzame mobiliteit. We zorgen voor de uitvoering van een nieuw mobiliteitsplan, met aandacht voor parkeerbeleid. Hieraan zijn tevens de wegen- en rioleringsprojecten verbonden. Door deze link wordt ook sneller de nodige aandacht geschonken aan betere fietsinfrastructuur. Deze investeringsenveloppe omvat ook de noodzakelijke opwaardering van Temses gemeentekern.
De volgende straten worden volledig vernieuwd: Dorpstraat, Eigenlo (incl. fietsvoorzieningen), fietspad Hoogkamerstraat, parking Rik De Rycklaan, Antwerpsesteenweg, Mariadal, Kouterstraat, Kerkstraat, Hofstraat, Gentstraat, Doornstraat (incl. fietsvoorzieningen), Bokmolenstraat, Stokthoekstraat, Hollebeek, Wilfordkaai.
Het investeringsbudget is aanzienlijk: €10 300 000
Publieke ruimte – Onderhoud wegenis – Veiligheid
We werken verder aan een functionele, groene en nette publieke ruimte, waar het aangenaam vertoeven is. Er is hierbij aandacht voor toegankelijkheid en veiligheid. Voor het onderhouden van de wegen en voetpaden wordt €7 920 000 voorzien, d.i. een verhoging van €420 000. Er wordt ingezet op klimaatvriendelijke maatregelen in het kader van Waasland Klimaatland, o.a. nieuwe (speel)bossen en natuurgebieden voor €300 000. Inzake dierenwelzijn worden eveneens de nodige budgetten voorzien. We opteren voor een preventieve aanpak van de drugproblematiek en bestrijden actief diverse vormen van overlast in nauwe samenwerking met de bevoegde ordediensten. Voor het cameraplan (33 camera’s) is €680 000 voorzien.

Wonen

We profileren Temse als aantrekkelijke gemeente om te wonen, met goed georganiseerde woonkernen en een gedifferentieerd woonaanbod. We werken aan een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en voorzien de nodige middelen voor de opmaak van diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen zoals de ISA-site en de ex-Steenbakkerij Steendorp. Voor die plannen is €177 000 voorzien. Ook wordt rekening gehouden met planlastschade, daarvoor is € 1 250 000 gebudgetteerd.
Gemeentelijk patrimonium
Het gemeentelijk patrimonium wordt onder de loep genomen, we onderzoeken de haalbaarheid van de restauratie van de torenkraan op site De Zaat. We voorzien €1 500 000 voor een nieuwe hedendaagse infrastructuur voor de gemeentelijke Technische Dienst in de Schoenstraat. Om te kunnen voldoen aan de evoluerende wetgeving en de hedendaagse, efficiënte werking, wordt €2 750 000 geïnvesteerd in het centrale politiegebouw in AC De Zaat.
Ondernemen
We zorgen voor de opwaardering van het handelscentrum en het industriegebied TTS. Er komt een masterplan omtrent het handelscentrum, met bijzondere aandacht voor leegstaande panden. Alles samen is €900 000 voorzien.
Op termijn is een totale renovatie van de TTS-zone gepland (de procedure loopt).

Vrije tijd

We zetten in op een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor diverse doelgroepen. Hierbij is er aandacht voor samen- en gemeenschapswerking, infrastructuur, feestelijkheden en toerisme. We investeren voor meer dan €1 500 000 in het renoveren, optimaliseren en uitbreiden van de sportinfrastructuur. De speelpleininfrastructuur wordt vernieuwd en opgefrist voor ca. €200 000. Het Gemeentemuseum wordt volledig gerenoveerd: €165 000. Ook is er €125 000 voor het inrichten van een hedendaagse bibliotheek. Daarnaast zullen het scheepsverleden en het groenaanbod nog nadrukkelijker worden uitgespeeld als toeristische troeven. Mede in acht genomen de waardering voor de vrijwilligers, blijven we de verenigingen actief ondersteunen en zorgen we voor een subsidiestijging van 10%.
Zorg
We profileren Temse verder – samen met de opgerichte welzijnsvereniging Sleutelzorg – als zorgzame gemeente. Het grootse investeringsproject – €31 500 000 – betreft de bouw en inrichting van een nieuw woonzorgcentrum De Reiger op de OCMW-campus, inclusief parkeergelegenheid. Lokaal Dienstencentrum ’t Achterpoortje wordt volledig geïntegreerd in het woonzorgcentrum. Het behoud van de polikliniek op de site is een prioriteit.

Welzijn

We werken verder aan een lokaal sociaal beleid. Hierbij is er aandacht voor kinderen, jongeren, senioren, onderwijs, armoede en gelijke kansen. We zetten verder in op het label van kindvriendelijke gemeente en maken een grondige toekomstoefening omtrent kinderopvang, waarvoor €720 000 is voorzien. Het Huis van het Kind wordt nader uitgewerkt en gestructureerd. Vanuit de dienst onderwijs zetten we in op taalontwikkeling bij anderstaligen en het bestrijden van kinderarmoede, o.m. door de aanpak van lege brooddozen. De Sleutelpas wordt verder uitgerold naar vrijetijdsdiensten en verenigingen; daarvoor is €180 000 voorzien.

Dienstverlening

We profileren ons als hedendaagse, professionele en toekomstgerichte organisatie. We zorgen voor een financieel gezonde situatie en zetten in op communicatie, digitalisering en participatie, waarbij de burger centraal staat. Om de dienstverlening verder te optimaliseren wordt geïnvesteerd in extra personeel. We voorzien €100 000 voor de vernieuwing van de gemeentelijke website en het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl. We zetten in op burgerparticipatie met een budget van €30 000. Voor het vervangen van het intern wagenpark is €1 360 000 voorzien, waarbij een ecologische reflex wordt gehanteerd.
Nieuw Organogram
Er werd nauwgezet werk gemaakt van een nieuw organogram. Binnen het kader van de beschikbare budgettaire ruimte werd het bestaande organogram geactualiseerd en afgestemd op de lokale noden, zoals vertaald in het Meerjarenplan.

Het is duidelijk dat fors wordt geïnvesteerd: in mensen én in stenen. Uiteraard zijn die investeringen geen doel op zich, maar dragen ze bij tot de realisatie van onze beleidsdoelstellingen, waarbij we voor onze inwoners bouwen aan een steeds aangenamer Temse.
De opmaak is achter de rug, we kijken nu vooruit naar de uitvoering van dit plan. Het Lokaal Bestuur zet alles in het werk om zijn ambities en doelstellingen te realiseren en de uitgestippelde toekomstroute succesvol af te leggen.
Uiteraard biedt deze synthese een onvolledig beeld van het hele plan. Voor een algemeen beeld en details verwijzen we naar het integrale Meerjarenplan, dat na goedkeuring door de Gemeente- en OCMW-raad gepubliceerd wordt op de gemeentelijke website. Voor de bekendmaking aan de bevolking worden ook andere initiatieven genomen, o.a. de publicatie van een aantrekkelijke, bevattelijke infobrochure.

Inspelen op opportuniteiten

Het spreekt vanzelf dat zich in de loop van de legislatuur niet te voorziene evoluties en/of gebeurtenissen kunnen voordoen, zowel positief als negatief. Net als in het verleden zal het Lokaal Bestuur ook hier met de wijsheid en de bekommernis van de goede huisvader op die ontwikkelingen resp. gebeurtenissen inspelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *